SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Matura

Procedury maturalne 2021

Komunikat
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020r. (DZ.U. 2020 Poz. 2314) nastąpiły zmiany w sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego.
W związku z powyższym proszę o zgłoszenie się do sekretariatu uczniów/absolwentów celem dokonania zmian w deklaracji wstępnej. Uczeń/absolwent, który chce zrezygnować ze zdawania przedmiotu dodatkowego zobowiązany jest do dokonania zmian w deklaracji. Jeśli do dnia 8 lutego 2021 r nie dokona stosownych zmian – deklaracja wstępna będzie deklaracją ostateczną.
W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego,
b. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
Uczeń/absolwent przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego zdanego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 30) do dyrektora szkoły (do 8 lutego 2021 r.).
W informacji uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo zdanej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej.
Link:
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/635/informacja_egzamin_maturalny_2021_aktualizacja.pdf