SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Nasze projekty

Rekrutacja do projektu

„Nowe umiejętności – szansą w przyszłość”! Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Projekt przewiduje prowadzenie zajęć wyrównawczo – dydaktycznych, pozalekcyjnych, doradztwo zawodowe i praktyki. Projekt jest realizowany w okresie 1.09.2012 – 30.12.2013. Udział w projekcie jest bezpłatny.