SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

SYSTEM OCENIANIA

§ 37.

ZASADY OGÓLNE

1. Uczeń podlega ocenie z przedmiotów objętych programem nauczania oraz zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnym Zasadami Oceniania. Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomów i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających
z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

2. Ocenianiu podlegają:

   1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
   2. zachowanie ucznia.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających te postawę.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

6. Szczegółowe warunki, sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ZST określone są również w WZO.

7. Użyte w dokumencie nazwy określają:

   1. ocena śródroczna, potocznie semestralna – ocena umiejętności i wiadomości wystawiana w połowie roku szkolnego,
   2. ocena roczna – ocena obejmująca umiejętności i wiadomości wystawiana na koniec roku szkolnego,
   3. uczeń przyjęty warunkowo – uczeń przyjęty do szkoły poza obowiązującym w ZST systemem rekrutacji, np. w wyniku przeniesienia z innej szkoły w trakcie trwania roku szkolnego.

8. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.