SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

flagi i herby uczestników projektu

Podsumowanie zajęć realizowanych metodą projektu.

Zakończyliśmy realizację drugiej edycji zajęć prowadzonych metodą projektu. Zajęcie te realizowane były w Zespole Szkół w Czarnkowie oraz Zespole Szkół Technicznych w Trzciance w ramach projektu pn. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy i  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metoda projektu polega na samodzielnej aktywności uczniów przy wykonaniu zadania, realizowana jest w grupach i służy realizacji określonego przedsięwzięcia w oparciu o wcześniej przyjęte założenia. Uczniowie wspólnie wybierają zagadnienie, którym chcą się zająć, określają temat, cele i formy realizacji, a także określone terminy realizacji całości zadania i poszczególnych jego etapów. Wyznaczone są osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia oraz określone zasady i formy prezentacji wyników pracy.

Praca metodą projektu wpływa na podniesienie kompetencji uniwersalnych młodzieży oraz na kształtowane umiejętności pożądanych przez pracodawców, tj. umiejętność diagnozowania problemów, umiejętność pracy i komunikowania się w zespole oraz umiejętność twórczego i analitycznego myślenia.

Wymiar  zajęć metodą projektu obejmował 40 godzin lekcyjnych. Zajęcia realizowane były dla dwóch grup uczniów i uczennic w zawodzie technik logistyk, dwóch grup w zawodzie technik organizacji reklamy, dwóch grup w zawodzie technik mechatronik oraz dla jednej grupy uczniów i uczennic w zawodzie technik informatyk, technik spedytor, technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych. Podczas zajęć uczniowie korzystali ze sprzętów i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu.

W ramach zadania uczniowie i uczennice Zespołu Szkół w Czarnkowie wykonali makietę terminalu kontenerowego ukazując obiekt, w którym kontenery są przeładowywane z różnych środków transportu w celu dalszego transportu. Makieta terminalu kontenerowego odzwierciedla rozwiązania logistyczne stosowane w portach rzecznych. Przedstawiono wykorzystanie transportu intermodalnego, a także infrastrukturę transportową w postaci dróg, rzeki, torów kolejowych.

ZSC technik logistyk makieta terminalu kontenerowego ZSC technik mechatronik stanowiska do ćwiczeń z mechatroniki
ZSC technik mechatronik przekrój schematyczny wiertarki ZSTT technik pojazdów samochodowych makieta układu wtryskowego L- Jetronic VW Volkswagen

Na makiecie odwzorowano fragment terminala intermodalnego, przestrzeń na składowanie, urządzenia do załadunku, przestrzeń do postoju samochodów oraz miejsce ich załadunku i rozładunku, a także budynek obrazujący obiekt biurowy. Elementami i składowymi makiety były modele pojazdów, modele barek, modele kontenerów, modele wagonów kolejowych, modele urządzeń kolejowych, modele urządzeń do załadunku kontenerów i figurki pracowników oraz inne elementy charakterystyczne dla portu rzecznego. Ponadto na zajęciach projektowych uczniowie stworzyli grę edukacyjną – karcianą pn. „Pytaj i odpowiadaj”, której celem było zgłębienie, przyswojenie i utrwalenie wiedzy z zakresu marketingu, promocji, reklamy i mediów. Gra ma również wspomóc przygotowanie do egzaminu zawodowego w zawodzie technik reklamy. Młodzież przygotowała bazę 80 pytań (40 pytań w stopniu trudnym i 40 pytań w stopniu łatwym). Następnie zaprojektowała szatę graficzną kart do gry w programie graficznym Corel Draw. Karty zostały zaprojektowane w kolorystyce czerwonej pytania o wyższym stopniu trudności oraz zielonym pytania o łatwiejszym stopniu trudności. Opracowano zasady gry edukacyjnej. Zaprojektowano i wykonano  również opakowanie do gry. Kolejna grupa uczniów i uczennic stworzyła projekt kalendarza reklamowego pn. „Zespołu Szkół im. Józefa Nojego – wizualna kreacja”. Celem zadania było zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej reklamy, kształtowanie logicznego myślenia a także organizacja pracy w grupie. Dzięki udziałowi w tych zajęciach młodzież podszkoliła stosowanie techniki grafiki komputerowej w wytwarzaniu elementów przekazu reklamowego oraz technik fotograficznych w wytwarzaniu elementów przekazu reklamowego. Kalendarz został przygotowany na rok 2023 i zawierał zdjęcie szkoły oraz młodzieży z klasy III technikum reklamy. Z kolei uczniowie i uczennice w zawodzie technik mechatronik przygotowali instrukcje do stanowisk laboratoryjnych, a także same stanowiska do realizacji ćwiczeń praktycznych z mechatroniki w zakresie układu sterowania z podtrzymaniem, układu z przekaźnikiem czasowym, układu z dwoma przekaźnikami czasowymi i układu sterowania ze sterownikiem PLC. Uczniowie stworzyli także schemat budowy wiertarki w przekroju. W pierwszej kolejności zostały określone typy wiertarek oraz elementy z których zbudowana jest wiertarka, a następnie zbudowano makietę z opisem na której umieszczono wiertarkę w przekroju.

ZSTT technik informatyk model szkoły 3D ZSC technik organizacji reklamy gra dydaktyczna
ZSTT technik budownictwa panele akustyczne ZSTT technik spedytor scenariusz potrzeb transportowych we współczesnym świecie

Natomiast uczniowie i uczennice  Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance przygotowali i wykonali makietę szkoły w programie 3D i wydrukowali ją w drukarce 3D. Na początku dokonano podziału kondygnacji budynku szkoły, wybrano program do stworzenia projektu i zaprojektowano schemat szkoły w wybranym programie komputerowym.  Później wydrukowano elementy składowe modelu, tj. poszczególne kondygnacje oraz schody zewnętrzne i schody wewnętrzne. Następnie sklejono poszczególne elementy modelu. Uczniowie i uczennice wykonali również ozdobne panele drewniane 3D z funkcją akustyczną na auli Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance. W fazie początkowej dokonano wyboru materiałów, dokonano analizy cen i dostępności potrzebnych materiałów, wykonano szkice i pomiary auli, zrobiono inwentaryzację fotograficzną, szkice projektowe oraz projekt graficzny tworząc tym samym graficzne opracowanie. Na końcu uczniowie wykonali, na podstawie wcześniej stworzonego projektu, panele akustyczne i zamontowali je na auli. W ramach realizowanych zajęć powstała także makieta układu wtryskowego zasilania paliwa instalacji elektrycznej L- Jetronic samochodu VW Volkswagen. Na początku uczniowie dokonali podziału układów wtryskowych silników 2l, zebrali materiały, części i podzespoły do wykonania makiety układu wtryskowego wraz z układem zapłonowym, a następnie wykonali samą makietę. Z kolei uczniowie zawodu technik spedytor przygotowali scenariusz/plan potrzeb transportowych we współczesnym świecie.  Zostały określone i ustalone środki transportu do wykonywania zadania przewozowego rynek usług logistycznych TSL transport – spedycja – logistyka, sposób organizacji transportu obsługi i użytkowania środków transportowych oraz zasad ich eksploatacji. Dzięki zajęciom uczniowie mogli samodzielne formułować i rozwiazywanie problemów z zakresu branży transportowej, a także uczyć się pracy w większym zespole.

 

Wyniki pracy uczniów zostały zaprezentowane przez nich samych na Drzwiach Otwartych, które odbyły się w Zespole Szkół w Czarnkowie (Festiwal Nauk) oraz w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance (Dzień Technika). Uczniowie omawiali swoje projekty i prezentowali wytwory materialne, tj. makiety, modele, wydruki, schematy lub scenariusze. Odbiorcami prezentacji byli uczniowie i nauczyciele ww. szkół, a także uczniowie szkół podstawowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

W ramach projektu oferujemy:

Płatne staże i praktyki zawodowe u pracodawców

Organizatorzy uczestnikom projektuje zapewniają:

 • Organizację 150 godz. staży i praktyk zawodowych w zakładach pracy naszego regionu w zawodach: technik mechatronik, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik pojazdów samochodowych, technik spedytor, technik budownictwa, technik informatyk, ślusarz i mechanik samochodowy.
 • Stypendium za staż lub praktyki zawodowe w kwocie 2192,0 zł brutto.

Doradztwo zawodowe

Bezpłatne kursy:

 • Kurs grafiki komputerowej Adobe Photoshop
 • CATIA – kurs podstawo wirtualnego projektowania
 • Kurs Operatora wózków widłowych
 • Kurs na Uprawnienia Energetyczne i Elektroenergetyczne w zakresie Eksploatacji

Zajęcia podnoszące kompetencje – metodą projektu

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej www.czarnkowsko-trzcianecki w zakładace Fundusze unijne/Inne źródła finansowania.

Okres realizacji projektu:

01.06.2020 – 30.04.2022

Termin naboru uczestników

czerwiec, wrzesień, październik 2020/2021

Szkoły biorące udział w projekcie:

 • Zespół Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie
 • Zespół Szkół Technicznych w Trzciance
 • Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance
 • Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie

Zapraszamy do udziału w projekcie.

„Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego”
Link do strony powiatu

Pracowaliśmy metodą projektu.

W ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych” uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance i Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie wykonali szereg prac realizowanych metodą projektu. Poniżej przedstawione zostały efekty tych prac:

Pracowaliśmy metodą projektu

Prezentacje ZST 2021

Prezentacje ZSC 2021

 1. Corel 6
 2. Finał 1
 3. Finał 2
 4. Poradnik z programu Corel Draw -3
 5. Poradnik z programu Corel Draw -4
 6. Poradnik z programu Corel Draw -5