SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska

Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska

Nasza szkoła bierze udział w projekcie pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, któryzostał uruchomionyramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. W projekcie będą rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.

Przez letnie podwórze do krainy młodzieży

Przez letnie podwórze do krainy młodzieży

Porozumienie o współpracy przy realizacji projektu „Przez letnie podwórze do krainy młodzieży” pomiędzy: Młodzieżowym Domem Kultury w Trzciance, reprezentowanym przez dyrektora Dominikę Wiśniewską, a Zespołem Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance, reprezentowanym przez dyrektora Roberta Ziółkowskiego oraz Starostę Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego pana Tadeusza Teterusa.

Projekt z klasą

ZST w Trzciance bierze udział w konkursie ogłoszonym przez NOWĄ ERĘ na projekt edukacyjny. Nasz projekt edukacyjny nr 00426 „CZŁOWIEK – CZŁOWIEKOWI” dotyczy pracy wolontariackiej młodzieży ZST. Nasza szkoła znalazła się na mapie „Dobrze zaPROJEKTowanej Edukacji” promując w ten sposób nasze miasto – Trzcianka oraz powiat Czarnkowsko – Trzcianecki. Zagłosuj na nasz projekt! Bądź „Przyjacielem projektu”! Głosować można codziennie od 2 grudnia 2015 r. do 16 grudnia 2015 r..

Laboratorium sieci komputerowych – klasa 4 – 2013

Laboratorium sieci komputerowych – klasa 4 – 2013

W dniach 4 – 8 listopada 2013r. uczniowie czwartej klasy technikum informatycznego, w ramach projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” realizowanego przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i Politechnikę Poznańską, mieli okazję poszerzyć swoje umiejętności praktyczne w zakresie obsługi i konfiguracji urządzeń sieci komputerowych, odbywając praktykę zawodową w laboratorium sieci komputerowych w Pile przy ulicy Ceglanej.

Pracownie Kształtowania Kompetencji Kluczowych i Zawodowych

Pracownie Kształtowania Kompetencji Kluczowych i Zawodowych

W ramach projektu „Pracownie Kształtowania Kompetencji Kluczowych i Zawodowych- kompleksowy program rozwojowy dla Technikum w ZST w Trzciance i Technikum ZSP w Trzciance” w szkole już drugi rok realizowane są zajęcia wyrównawcze z matematyki. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, gdyż utrwalają umiejętności zdobyte na lekcjach matematyki. Dzięki metodzie projektu, pracy w grupie i z arkuszami maturalnymi młodzież rozwija umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem, doskonali sprawność rachunkową oraz wykorzystuje zależności między poszczególnymi działami matematyki. Rozbudzanie zainteresowania matematyką zwiększa szanse zdania egzaminu maturalnego.

Rekrutacja do projektu

„Nowe umiejętności – szansą w przyszłość”! Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Projekt przewiduje prowadzenie zajęć wyrównawczo – dydaktycznych, pozalekcyjnych, doradztwo zawodowe i praktyki. Projekt jest realizowany w okresie 1.09.2012 – 30.12.2013. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Pracownie Kształtowania Kompetencji

Pracownie Kształtowania Kompetencji

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile jest uczelnią  niepubliczną, z szesnastoletnią tradycją, kształcącą obecnie na kierunkach Zarządzanie i Administracja. Swoją działalnością uczelnia przyczynia się do upowszechniania wiedzy ekonomicznej i prawno–administracyjnej. Uczelnia kształci w zakresie studiów licencjackich i studiów podyplomowych. Celem Wyższej Szkoły Biznesu w Pile jest utrzymanie wysokiej pozycji wśród krajowych uczelni o podobnym profilu kształcenia, poprzez stałe podwyższanie standardów nauczania, a także poprawę sprawności funkcjonowania uczelni, przy współpracy środowiska akademickiego z partnerami biznesowymi.

Szkoła bez przemocy

W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu społecznego „ Szkoła bez przemocy”. Program prowadzi 17 dzienników regionalnych dwóch grup wydawniczych – Media Regionalne  i Polskapresse, Fundacja Orange oraz Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie  i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Program jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Aktualna IV edycja prowadzona jest pod hasłem „Wolontariat – świadomie pomagam innym”. W ramach prowadzonych działań  zostają zachęcone społeczności szkolne – uczniowie, nauczyciele i rodzice do zaangażowania w wolontariat. Program trwa cały rok , a szkoła uczestnicząca w programie zobowiązana jest do przestrzegania  Kodeksu „Szkoły bez przemocy”

Międzynarodowy projekt klub-netowy

Międzynarodowy projekt klub-netowy

„Ekstremalnie z przyrodą“  Borne Sulinowo '2008. Już od kilku lat przy Zespole Szkół Technicznych w Trzciance działa młodzieżowy Klub-Net CAD/CAM/CAE. W klubie tym młodzież realizuje swoje ciekawe pomysły i spełnia swoje ambicje w trzech sekcjach działających przy klubie informatycznej, chemicznej i sportowej. W tym roku klubowicze już drugi raz wzięli udział w projekcie międzynarodowym z młodzieżą niemiecką, czeską i polską. Projekt „Ekstremalnie z naturą“ był wielką przygodą i sprawdzianem swoich umiejętności w radzeniu sobie z trudnościami jakie spotykały uczestników w zrealizowanym w dniach 22-26 kwietnia 2008r. na terenach Bornego Sulinowa projekcie międzynarodowym.