SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Statut

Zespołu Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich
w Trzciance

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Dz.U. z 2017, poz.59

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe Dz.U. z 2018, poz.1290

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz.60)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami
Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami )

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół z późniejszymi zmianami  (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi mianami)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2018, poz. 1000)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  (Dz.U. z 2018, poz.1574)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego  (Dz.U. z 2018, poz.1675)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia  (Dz.U. z 2018, poz. 467)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego  (Dz. U. z 2017 poz. 2043)

Trzcianka, luty 2023 r.