SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

RODO

INFORMACJA dotycząca Inspektora ochrony danych

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) od dnia 02-01-2019r. jest

INFORMACJA RODO

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazuję Państwu informacje na temat przetwarzania danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance przy ul. 27 Stycznia 100; Trzcianka 64-980;
  2. Naszym inspektorem ochrony danych jest
  3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych administratora danych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Państwa danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej placówki na podstawie przepisów Ustawy – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
  7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych;
  8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli przetwarzanie danych narusza Państwa prawa lub rozporządzenie.