SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Aktualności

Patron szkoły

Regulamin wyboru patrona Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance

Podstawa prawna nadania imienia szkole

 1. § 1 ust 3 ramowego statutu publicznego gimnazjum, stanowiącego załącznik nr 5a do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami)
 2. Art.7 ust.1 pkt.8 i art.18 ust 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 tekst jednolity).
 3. Powołanie zespołu koordynującego działania mające na celu wybór imienia Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance.
  Zespół powołał dyrektor szkoły na plenarnym zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 23 września 2014 r.. Zadaniem zespołu jest koordynowanie działań podjętych w szkole, mających na celu wybór patrona oraz opracowanie harmonogramu tych działań i ustalenie etapów jej realizacji.
  W skład zespołu wchodzą:
  – dyrektor – mgr inż. Robert Ziółkowski
  – wicedyrektor – mgr Aneta Jastrzębska – Demczar
  – opiekun Samorządu Uczniowskiego – mgr Joanna Rybarczyk
  – mgr inż. Angelika Jaworska – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 4. Charakterystyka i cele:
  Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance to placówka z wieloletnim doświadczeniem, licznymi osiągnięciami edukacyjnymi.Poprzez nadanie imienia, szkoła pragnie:
  – uzyskać swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
  – promować osobę patrona lub bohatera zbiorowego, jego postawę życiową i dokonania,
  – współpracować z instytucjami i osobami związanymi z patronem,
  – wzbogacać swoją obrzędowość związaną z patronem,
  – krzewić wartości wychowawcze w oparciu o wartości potwierdzone życiem i działalnością patrona.

  Wybór patrona jest sprawa najwyższej wagi. Nie może to być wybór przypadkowy, nieuzasadniony. Kampania musi być przemyślana. Przy wyborze społeczność szkolna musi kierować się rangą szkoły i rolą, jaka odgrywa i powinna odgrywać w środowisku. Imię szkoły – powinno być związane z historią lokalna, regionu czy Polski, osiągnięć ważnych z kart historii, działań podejmowanych w imię najwyższych i ponadczasowych wartości.

 5. Procedury

Etap 1

od 29 września do 24 października 2014

§ 1

Propozycje kandydatów na patrona szkoły mogą zgłaszać:
– społeczność szkolna: uczniowie ZST, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi,
– rodzice,
– absolwenci szkoły

§ 2

Zgłoszenia należy dokonać na karcie Kandydat na patrona Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance. Karta zawiera pisemne uzasadnienie wniosku podpisanego imiennie. Propozycję należy złożyć w sekretariacie szkoły. Termin upływa po 26 dniach od ogłoszenia regulaminu na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych www.zst.trzcianka.com.pl. Regulamin może być również dostępny na stronie powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego www.czarnkowsko-trzcianecki.pl.

§ 3

Wychowawcy przeprowadzają lekcje wychowawcze na temat: W poszukiwaniu autorytetu; Kto może być patronem szkoły? Na godzinach wychowawczych odbywają się dyskusje, prezentacje kandydatów na patrona szkoły. Uczniowie każdej klasy wytypują jednego kandydata, który uzyska największą ilość głosów w tajnym głosowaniu klasowym. Przewodniczący klasy wypełni kartę Kandydat na patrona w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance i uzasadni wybór.

§ 4

W terminie do 4 dni od zakończenia przyjmowania kandydatów Rada Pedagogiczna wyłoni nie więcej niż 4 kandydatów na podstawie pisemnych propozycji kandydatów na patrona szkoły.

Etap 2

od 30 października do 13 listopada 2014

§ 5

Samorząd Uczniowski pod opieką mgr Joanny Rybarczyk przy współpracy z wychowawcami klas i nauczycielami języka polskiego, historii opracuje w formie graficznej plakat, aby zachęcić do podjęcia działania, mającego na celu wybór patrona szkoły. Plakaty zostaną umieszczone przy wejściu do budynku szkoły, na korytarzach szkolnych.

§ 6

Wychowawcy przeprowadzą lekcje wychowawcze, na których odbędą się prezentacje kandydatów na patrona szkoły.

§ 7

Szczegółowe informacje o kandydatach, z których będziemy wybierać patrona szkoły zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

§ 8

Na stronie internetowej szkoły zostanie podany termin wyboru patrona szkoły.

Etap 3

Listopad 2014

§ 9

Procedura wyboru patrona szkoły:

 1. Do bezpośredniego wyboru patrona szkoły upoważnione są wszystkie osoby tworzące aktualną i wcześniejszą społeczność Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance tj. (uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, absolwenci szkoły).
 2. Wybory przeprowadzi Komisja Wyborcza powołana przez dyrektora szkoły.
 3. W dniu 14 listopada 2014 r. odbędą się ogólnoszkolne, tajne wybory patrona szkoły. Wybory będą przeprowadzone w godzinach od 9 do 15. Rodzice i absolwenci szkoły będą mogli oddać głos również w godzinach od 15 do 17.
 4. Każdy z głosujących otrzyma opieczętowaną kartkę wyborczą z zapisanymi kandydatami na patrona szkoły, spośród których można wybrać tylko jedną kandydaturę, przez oznaczenie wyboru krzyżykiem.
 5. Kartkę wyborczą należy wrzucić do przygotowanej urny.
 6. Fakt dokonania wyboru zostanie odnotowany na liście wyborczej, przez wpisanie danych wyborcy: nazwiska i imienia, oraz informacji o statusie wyborcy tj. (uczeń, nauczyciel, pracownik, absolwent).
 7. Po zakończeniu wyborów, Komisja Wyborcza dokona podliczenia głosów oraz ogłosi wyniki wyborów.
 8. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów osiągnie równą a zarazem najwyższą ilość głosów, ostatecznego wyboru kandydata na patrona szkoły dokona dyrektor szkoły wraz z zespołem koordynującym wybór na patrona szkoły..
 9. Zespół koordynujący sporządzi protokół z działań podjętych podczas wyboru na patrona szkoły. Dokument ten zostanie przekazany do Wydziału Edukacji w Czarnkowie.
 10. Informacja o wyniku wyboru kandydata na patrona szkoły zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

Etap 4

§ 10

Skierowanie wniosku do Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego o nadanie imienia Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance.

§ 11

Skierowanie wniosku do Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego o nadanie sztandaru Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance.

§ 12

Po dokonaniu wyboru patrona – w szkole będzie realizowane zadanie: „Poznajemy patrona szkoły”. Realizacja tego projektu ma na celu przybliżenie postaci patrona. Szczegółowy plan działań zostanie ustalony po ogłoszeniu wyniku wyborów, ponieważ musi uwzględniać dokonania wybranej osoby (bohatera zbiorowego, instytucji).

§ 13

Realizacji projektu, którego celem jest wybranie i poznanie patrona szkoły, towarzyszyć będzie przez cały czas akcja informacyjna. We wszystkich salach, na korytarzach wyeksponowane zostaną gazetki i plakaty. Nad ich aktualizacją czuwać będą: dyrekcja szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele języka polskiego i Samorząd Uczniowski. Harmonogram działań oraz inne związane z projektem informacje będą dostępne na internetowej stronie szkoły.

§ 14

Scenariusz uroczystości nadania imienia Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance zostanie opracowany po akceptacji wniosku przez Wydział Edukacji w Czarnkowie.

Regulamin został uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 23.09.2014r.