SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Aktualności

Nabór na stanowisko: pracownik płac ZST

ZARZĄDZENIE Nr 9 /2018
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH
IM. NOBLISTÓW POLSKICH W TRZCIANCE
z dnia 9 kwietnia 2018 roku.

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.) oraz art.54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.), zarządzam co następuje:

 • §1
 1. Ogłaszam nabór na stanowisko urzędnicze – pracownika d/s płac w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance ul. 27 Stycznia 100;
 2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • §2

Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko, powołuję Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej ,,Komisją” w składzie:

1)Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance,  ul. 27 Stycznia 100, mgr inż. Robert Ziółkowski – Przewodniczący Komisji,
2)Zastępca dyrektora w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich  w Trzciance, ul. 27 Stycznia 100, mgr Aneta Jastrzębska- Demczar – Członek Komisji,
3)Kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance, ul. 27 Stycznia 100, mgr Zenon Zając – Członek Komisji,
4)Główny Księgowy w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich  w Trzciance, ul. 27 Stycznia 100, Anna Witczak – Członek Komisji.

 • §3

Komisja dokona oceny dokumentacji pod wzglądem formalnym dnia 24 kwietnia 2018 roku  o godzinie 12.00. Termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydatom spełniającym wymagania formalne zostanie podany telefonicznie.

 • §4

Oceny kandydatów na wyżej wymienione stanowisko Komisja dokona według następujących kryteriów i ich wartości punktowych:

1)znajomość zagadnień wynikających z pracy na danym stanowisku (0-10 pkt.),
2)doświadczenie zawodowe (0-5 pkt.),
3)dodatkowe kwalifikacje kandydata (0-5 pkt.),
4)ogólna prezentacja kandydata, w tym komunikatywność, kreatywność, sposób formułowania wypowiedzi (0-10 pkt.).

 • §5

Za spełnienie kryteriów uznaje się uzyskanie przez kandydata co najmniej 20 punktów (minimalna liczba punktów).

 • §6

Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem 9 kwietnia 2018 roku.

Załącznik do Zarządzenia Nr 9 /2018
Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych  im. Noblistów Polskich w Trzciance,
z dnia 9 kwietnia 2018 roku.

OGŁOSZENIE

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance, o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

I. Nazwa i adres jednostki:
Zespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance, ul. 27 Stycznia 100,  64-980 Trzcianka.

II. Stanowisko urzędnicze: Pracownik do spraw płac.

III. Niezbędne wymagania dla kandydatów:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 -letnią praktykę w księgowości,
b) ukończył średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 -letnią praktykę w księgowości,

6) znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
7) umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz,
8) umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, Word, Excel, Płatnik, programy finansowo-księgowe, programy płacowe – mile widziana umiejętność obsługi programu PŁACE OPTIVUM firmy Vulcan).

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika do spraw płac:

 • znajomość przepisów dotyczących wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, znajomość przepisów dotyczących wynagrodzeń za czas choroby oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego, przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, FGŚP.
 • praca w programie Płace OPTIVUM w tym:
 • sporządzanie list wypłat wynagrodzeń pracowników szkoły na podstawie zawartych umów o pracę i umów zleceń,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowniczych, kart zasiłkowych i kart podatkowych,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniach pracowników,
 • sporządzanie sprawozdań z wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w programie PŁATNIK,  sporządzanie „Zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7”.
 • naliczanie i terminowe przekazywanie w systemie bankowości elektronicznej składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • bieżące sporządzanie miesięcznych sprawozdań PFRON, SIO, Z-03,
 • ponoszenie pełnej odpowiedzialności finansowej za powierzone obowiązki, przestrzeganie tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy.

V. Warunki pracy na stanowisku – praca wykonywana w biurze w wymiarze 1/2 etatu,  w godzinach ustalonych z pracodawcą, praca od poniedziałku do piątku.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu, z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz doświadczeń zawodowych,
 3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,
 6. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność lub oświadczenie  o nieposiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kserokopia dowodu osobistego,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 9. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Kserokopie dokumentów winne być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko pracownika do spraw płac w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance”, należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać drogą pocztową na adres: Zespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance ul. 27 Stycznia 100, 64-980 Trzcianka  w terminie do dnia 24 kwietnia 2018r. (decyduje data wpływu).
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, niekompletne lub nie oznaczone do jakiego naboru zostały złożone, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego.
Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji składanej dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych”.