SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Aktualności

Projekt – Kształcenie zawodowe młodzieży

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Konkurs nr RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/18 który został ogłoszony  w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z art. 33 ustawy  z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,

Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków/ Zespół Szkół Technicznych im.

Noblistów Polskich w Trzciance ul. 27 Stycznia 100, 64-980 Trzcianka ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

 1. Cel projektu:

Wsparcie Zespołu Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance w zakresie podniesienia jakości kształcenia zawodowego na podstawie indywidualnej diagnoz dla szkoły.  

Wsparcie będzie obejmowała jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

 1. Typy działań przewidziane do realizacji
 2. organizacja kształcenia praktycznego (staże) dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
 3. wyposażenie uczniów/słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje/umiejętności (kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem/branżą) oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,
 4. tworzenie klas patronackich w szkołach,
 5. organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
 6. modernizację/dopasowanie metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy,
 7. tworzenie nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji),
 8. doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 9. aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu (np. praktyki i staże w przedsiębiorstwach) oraz studia podyplomowe i inne formy doskonalenia zawodowego, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw
 • Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt,  w tym szczególności organizacja kursów i szkoleń dla uczniów oraz zarządzanie projektem.

 1. Wymagania wobec partnera:
 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

 1. Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków EFS
 1. V. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria: 
 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt
 1. VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie edukacji

VII.   Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w WRPO 2014-

2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO  2014-2020.

 1. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
  • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
  • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 );
  • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.).
 • Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
 1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Dyrektora Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance
 2. Na podstawie decyzji Dyrektora zostanie zawarta umowa partnerska z wybranym podmiotem.
 3. Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie.
 4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
 1. Sposób i termin składania ofert:
 1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance ul. 27 Stycznia 100, 64-980 Trzcianka: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu dla działania 8.3.1”
 2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 17.05.2018 Informacje dodatkowe: zst@trzcianka.com.pl

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Trzcianka, dnia 17.04.2018 r.