SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Aktualności

Zarządzenie nr 25

Zarządzenie nr 25
Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
im. Noblistów Polskich w Trzciance
mgr inż. Roberta Ziółkowskiego

w sprawie organizacji ruchu pieszych w drodze do i ze szkoły, przebywanie podczas przerw, zajęć lekcyjnych na czas budowy boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej. Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych  szkołach i placówkach oświatowych ( Dz. U. z 2003r., nr 6, poz. 69 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje :

§ 1.

W trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych i budowlanych szkoła stanowi czynny obiekt, w którym odbywać się będą zajęcia szkolne. W związku z tym zobowiązuje pracowników, uczniów i rodziców oraz interesantów do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad BHP na terenie boiska szkolnego.

§ 2.

Na czas prowadzenia prac wyłączam z użytku: boisko szkolne oraz miejsca wyznaczone przez wykonawcę.

§ 3.

Do czasu zakończenia prac dojście do szkoły oraz powrót odbywają się drogą dojazdową wzdłuż ogrodzenia placu budowy.

§ 4.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów ustala się:

  1. Zakaz przebywania uczniów po zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych na terenie boiska szkolnego.
  2. Zakaz wychodzenia za ogrodzenie placu budowy

§ 5.

W trosce o bezpieczeństwo zobowiązuje wychowawców:

  1. Przeprowadzania z uczniami pogadanek na temat bezpiecznego dojścia, przebywania i opuszczania terenu szkoły, przejścia obok terenu budowy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ruch pojazdów ciężkich i sprzętów na placu budowy (fakt ten należy odnotować w dziennikach lekcyjnych).
  2. Poinformowania rodziców, że szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie szkolnym po zakończonych zajęciach szkolnych.

§ 6.

O zmianach w organizacji pracy szkoły związanych z pracami budowlanymi dyrektor informować będzie na bieżąco uczniów, rodziców i pracowników szkoły.