SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

We wtorek 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Od tego dnia nauka w szkole odbywać się będzie w trybie stacjonarnym. Klasy pierwsze spotykają się o godzinie 9:00 w sali gimnastycznej ZST. Klasy drugie, trzecie i czwarte spotykają się o godz. 9:00 od razu z wychowawcami w salach lekcyjnych wg porządku:

kl. 2a4 – sala  37,
kl. 2b4 – sala 15,
kl. 2c4 – sala 35,
kl. 2a5 – sala 28,
kl. 2b5 – sala 23,
kl. 2c5 – sala 26,
kl. 3a – sala 33,
kl. 3b – sala 36,
kl. 4a – sala 32,
kl. 4b – sala 22
Prosimy o posiadanie przy sobie maseczek i założenie ich podczas przebywania w przestrzeniach zamkniętych szkoły. Prosimy też o zdezynfekowanie rąk przy wejściu do obiektu. Do zobaczenia we wtorek

NAJISTOTNIEJSZE ZASADY BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. NOBLISTÓW POLSKICH W TRZCIANCE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID – 19

 1. Do szkoły może uczęszczać pracownik oraz uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy i uczniowie nie powinni przychodzić do szkoły. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze:
  a) stacją sanitarno – epidemiologiczną w Czarnkowie tel.: 608 636 590 lub 222 500 115,
  oddziałem zakaźnym – najbliższe jednostki:
  – Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul Krysiewicza 7/8, 61-821  Poznań  tel. 61 850 62 24,
  – Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym  SPZOZZ w Poznaniu, ul Szwajcarska 3, 61-285 Poznań  tel. 61 873 93 76.
 3. W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować o możliwości zarażenia koronawirusem.
 4. Należy zwracać uwagę na zapewnienie bezpiecznego dystansu społecznego co najmniej 1,5 m od innych osób zwłaszcza podczas przerw oraz podczas przychodzenia do szkoły i podczas opuszczania budynku ZST po zajęciach. W tym celu zaleca się zaleca się następującą organizację wejść do budynku głównego:
  – wejście/wyjście od ulicy 27 Stycznia (boczne): nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie klas I.
  – wejście/wyjście od ul. 27 Stycznia (główne): uczniowie klas II.
  – wejście/wyjście od boiska szkolnego – (dodatkowe): uczniowie klas III, IV.
 5. Przy wejściach do obiektów ZST umieszcza się numery telefonów do stacji sanitarno – epidemiologicznej, oddziału zakaźnego i szpitala służb medycznych.
 6. Zapewnia się pracownikom środki ochrony indywidualnej: maseczki ochronne lub przyłbice, rękawiczki latexowe, dostęp do płynów dezynfekujących.
 7. Zapewnia się dostęp do płynu do dezynfekcji rąk przy wejściach do szkoły oraz w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
 8. Umieszcza się w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
 9. Rodzice uczniów najpóźniej z dniem rozpoczęcia zajęć zostają zapoznani z informacjami o czynnikach ryzyka COVID-19, o obowiązującym procedurach i regulaminie oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem ucznia do szkoły. Dokonuje się tego poprzez umieszczenie ww. informacji na stronie internetowej ZST.
 10. Zapewnia się pomieszczenie służące do izolacji ucznia lub pracownika – salka przy stacji diagnostycznej w szkole wyposażone w zestaw ochronny: przyłbicę, maski, rękawiczki i płyn do dezynfekcji.
 11. Zapewnia się codzienną dezynfekcję ławek, krzeseł, parapetów, klamek, poręczy, toalet, szafek uczniowskich, elementów na boisku szkolnym – ławki bramki itp. oraz wykorzystywanych przyborów sportowych.
 12. Zapewnia się wyposażenie sekretariatu ZST w termometr bezdotykowy i jego dezynfekcję po użyciu.
 13. Przedmioty i sprzęty których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować zostają czasowo usunięte.
 14. Zapewnia się wyposażenie sekretariatu szkoły i biura stacji diagnostycznej w szybę ochronną oddzielającą pracowników i interesantów.
 15. Wyłączone zostaje źródełko wody pitnej na I piętrze.
 16. Ogranicza do niezbędnego minimum wejścia na teren placówki osób nie związanych ze szkołą.
 17. Należy unikać organizowania na terenie szkoły imprez i uroczystości wymagających znacznego nagromadzenia uczestników w jednym, zamkniętym pomieszczeniu.
 18. Zużyte środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) należy wyrzucać wyłącznie do znajdujących się na terenie szkoły oznakowanych, zamykanych pojemników.
 19. Zaleca się wychowawcom stworzenie bazy telefonów kontaktowych i adresów mailowych rodziców w celu ułatwienia szybkiej komunikacji oraz przekazanie tych danych do sekretariatu szkoły.
 20. Rodziców zobowiązuje się do każdorazowego odbierania telefonów ze szkoły.
 21. Rekomenduje się w miarę korzystnych warunków pogodowych spędzanie przerw na terenie boiska szkolnego unikając tworzenia dużych skupisk uczniów, najlepiej z zachowaniem odstępów ok. 1,5 m.
 22. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 23. Uczeń przychodzi do szkoły posiadając maseczkę i rękawiczki.
 24. Uczeń przychodzi do szkoły z własnymi przyborami, podręcznikami i wszystkim co jest mu niezbędne do uczestnictwa w zajęciach.
 25. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 26. Uczeń zachowuje bezpieczny dystans – 1,5 m od innych osób, przy wejściu do budynku szkolnego dezynfekuje ręce.
 27. Udaje się do sali lekcyjnej zgodnie z planem zajęć w danym dniu.
 28. W sali lekcyjnej uczeń nie musi nosić maseczki. Jest ona rekomendowana podczas przebywania uczniów na przerwach wewnątrz budynków szkoły.
 29. Uczeń ma obowiązek zasłaniania ust i nosa przy kichaniu lub kasłaniu.
 30. Uczeń, który źle się czuje, jest przeziębiony, ma podwyższoną temperaturę nie przychodzi do szkoły. O swoim złym samopoczuciu powiadamia wychowawcę telefonicznie lub za pomocą dziennika elektronicznego.
 31. Jeżeli w wyniku pomiaru temperatury ucznia stwierdzi się wskazanie powyżej 37,5 st. C, nauczyciel bezzwłocznie powiadamia dyrektora. Ten z kolei natychmiast powiadomi o tym fakcie rodziców ucznia.
 32. Do czasu pojawienia się rodziców uczeń pozostanie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora szkoły w izolatce (salka przy stacji diagnostycznej) w bezpiecznej odległości 2 m.