SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Nowe wyposażenie w naszej szkole

Nowe wyposażenie w naszej szkole

11 lutego 2021r.

Nowy sprzęt w szkole

W ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 otrzymaliśmy 25 tabletów do realizacji zajęć. Działając w Uczniowskim Laboratorium  Informatycznym młodzież  przeniesie się w cyberprzestrzeń, co pozwoli rozwinąć ich umiejętności informatyczne. Z niecierpliwością czekamy na efekty pracy…

A. J.-D.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Na rok szkolny 2020/2021 przyznano 7 092 osobom Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wysokość stypendium wynosi obecnie 3 000 zł.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W ZST stypendium w roku szkolnym 2020/2021 otrzymało dwóch uczniów
– uczeń klasy 1c– Kacper Łaszkiewicz, który osiągnął średnią ocen 5,31
– uczennica klasy 2a – Sara Paszko, która osiągnęła średnią ocen 5,2

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

A. J.-D.

Walentynki 2021

Walentynki 2021

Teamsowa poczta Walentynkowa

– wykonaj walentynkę w programie komputerowym lub zrób zdjęcie kartki zrobionej przez Ciebie,
– wyślij na czat do Walentego i napisz do kogo ma być doręczona,
– 15 lutego wirtualny listonosz przekaże walentynkę adresatowi.

Kartkę prześlij do 15 lutego do godziny 12.00.

A. D.-J.

Nauczanie na odległość z tabletem graficznym

Nauczanie na odległość z tabletem graficznym

Listopad 2020

Epidemia koronawirusa sprawiła, że od kilku dni znów realizujemy w szkole naukę na odległość. Wymaga to od nauczycieli zmiany metod i form pracy oraz wykorzystania cyfrowych narzędzi. Nauczyciele matematyki trzcianeckiej „samochodówki” otrzymali tablety graficzne, dzięki, którym przekaz wiedzy jest prostszy i bardziej zrozumiały.

Kredę czy pisaki zamieniliśmy na pióra…

A. J.-D.

Stypendium Starosty Czarnkowsko – Trzcianeckiego

Stypendium Starosty Czarnkowsko – Trzcianeckiego

Listopad 2020

W ramach Powiatowego programu wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, które prowadzi Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki ufundowano stypendia motywacyjne. Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce otrzymali uczniowie nasze „samochodówki”:

– Bagrowska Katarzyna
– Ignaczak Weronika
– Werner Daria
– Wiśniewska Monika

Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

A. J.-D.

Aktualizacja nr.20  15-02-2021

Aktualizacja nr.20  15-02-2021

UWAGA!!!

Egzaminy terminowe oraz  poprawkowe uczniów oraz dla absolwentów w sesji „ czerwiec lipiec 2021”
Obejmuje kwalifikacje dla egzaminu pisemnego wersja (E)* , lub z dokumentacją

 – dokumentacja
kwalifikacje jednoliterowe–     B-33, M-12, R-21, E-12, M-18, E-14, E-13, A-28, B-16, B-30, M-42, A-29, R-22  (poprawki)
 -wersja (E)* terminowe i poprawki
kwalifikacje dwuliterowe –   MG-18, BD-29, EE-08, MG-43, AU-31, BD-30, EE-09

Termin składania deklaracji dodatkowych dla osób które nie zdały egzaminu w sesji Zima 2021
kwalifikacje jednoliterowe-  podstawa 2012              08-04-2021
kwalifikacje dwuliterowe podstawa 2017              08-04-2021

WAŻNE!!!!!!!!!!!!!!

Dalsze informacje  śledzić na stronie internetowej szkoły/ zakładka/start/nowy egzamin, informacje w gablocie nowy egzamin zawodowy  lub sekretariat szkoły

Uwaga :

Wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i gablocie będą wskazówkami ogólnymi.

Procedury maturalne 2021

Komunikat
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020r. (DZ.U. 2020 Poz. 2314) nastąpiły zmiany w sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego.
W związku z powyższym proszę o zgłoszenie się do sekretariatu uczniów/absolwentów celem dokonania zmian w deklaracji wstępnej. Uczeń/absolwent, który chce zrezygnować ze zdawania przedmiotu dodatkowego zobowiązany jest do dokonania zmian w deklaracji. Jeśli do dnia 8 lutego 2021 r nie dokona stosownych zmian – deklaracja wstępna będzie deklaracją ostateczną.
W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego,
b. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
Uczeń/absolwent przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego zdanego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 30) do dyrektora szkoły (do 8 lutego 2021 r.).
W informacji uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo zdanej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej.
Link:
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/635/informacja_egzamin_maturalny_2021_aktualizacja.pdf