SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Statut

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 61.

DOKUMENTACJA I GOSPODARKA FINANSOWA

1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

 § 62.

PIECZĘCIE

1. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 63.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy.

§ 64.

Statut obowiązuje od dnia 23.02.2023 r.

§ 65.

Statut Zespołu Szkół Technicznych z roku 2020 roku traci moc.