SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Statut

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

§ 1.

NAZWA I ADRES

 1. Szkoły wchodzą w skład jednostki organizacyjnej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego o nazwie Zespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance i adresie: 27 Stycznia 100, 64-980 Trzcianka – dalej zwanej Zespołem.
 2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych są szkołami publicznymi, stacjonarnymi, dziennymi dla młodzieży.
 3. Ilekroć w tekście mowa będzie o Zespole Szkół Technicznych w Trzciance należy przez to rozumieć szkoły wchodzące w skład jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance.
 4. Szkoła jest jednostką budżetową.

§ 2.

SZKOŁY I CYKL KSZTAŁCENIA

 1. W skład Zespołu wchodzą:
 • technikum
 • branżowa szkoła I stopnia
 1. Cykl kształcenia trwa:
 • W technikum – 4 lata w klasach po ukończeniu gimnazjum, 5 lat w klasach po ukończeniu szkoły podstawowej.
 • W branżowej szkole I stopnia – 3 lata.
 • Cykl kształcenia w technikum kończy się uzyskaniem tytułu technika po zdaniu wszystkich egzaminów kwalifikacji zawodowych przewidzianych dla danego zawodu i daje średnie wykształcenie zawodowe.
 • Cykl kształcenia  w branżowej szkole I stopnia kończy się zdobyciem tytułu robotnika wykwalifikowanego (czeladnika) w określonym zawodzie po zdaniu wszystkich egzaminów kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu.
 • Profile, zawody i specjalności mogą być zmienione lub poszerzone w zależności  od potrzeb absolwentów szkół podstawowych, potrzeb edukacyjnych środowiska i zapotrzebowania na rynku pracy.
 • Profile, zawody i specjalności ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół oraz po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.
 • W Zespole Szkół Technicznych uczniowie mogą podjąć naukę w szkołach o następujących profilach, zawodach i specjalnościach:

Technikum:

– Technik pojazdów samochodowych – 311513
– Technik budownictwa – 311204
– Technik informatyk – 351203
– Technik teleinformatyk – 351103
– Technik telekomunikacji – 352203
– Technik technologii drewna – 311922
– Technik elektronik – 311408
– Technik inżynierii środowiska i melioracji – 311208
– Technik geodeta – 311104
– Technik architektury krajobrazu – 314202
– Technik spedytor – 333108
– Technik mechanik – 311504

Branżowa szkoła I stopnia:

– Mechanik pojazdów samochodowych – 723103
– Elektromechanik pojazdów samochodowych – 741203
– Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  – 712905
Ślusarz – 722204

§ 3.

BAZA MATERIALNA

 1. Dla realizacji zadań statutowych Zespół posiada
 • sale lekcyjne ogólne z niezbędnym wyposażeniem,
 • pracownie technologiczne,
 • pracownie internetowe,
 • pracownie specjalistyczne,
 • salę gimnastyczną z kompleksem sanitarnym,
 • siłownię,
 • boisko sportowe wielofunkcyjne,
 • siłownię zewnętrzną,
 • sekretariat,
 • aulę,
 • gabinet pielęgniarki szkolnej,
 • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
 • archiwum,
 • szatnię,
 • bibliotekę,
 • stację diagnostyki pojazdowej,
 • hale naprawcze (zajęć praktycznych),
 • gabinet pedagoga szkolnego,
 • gabinet dyrektora i wicedyrektora,
 • pracownie zajęć praktycznych,
 • plac manewrowy do nauki jazdy,
 • laboratoria zajęć praktycznych.
 1. W Zespole działa biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji.
 2. Elementami ZST są Warsztaty Zespołu Szkół Technicznych, w skład których wchodzą:
 • pracownia diagnostyki samochodowej (stacja kontroli pojazdów wraz z zapleczem technicznym)
 • pracownie budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych (stacja diagnostyki ogólnej oraz dział szkoleniowo-egzaminacyjny)
 • pracownia projektowania architektury krajobrazu
 • pracownia obróbki maszynowej

Prowadzą one zajęcia szkoleniowo-dydaktyczne dla uczniów oraz działalność usługową
i są integralną częścią Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance.

 1. Obiekty szkolne wraz z boiskami i otoczeniem objęte są monitorowaniem wizyjnym.

§ 4.

ORGAN PROWADZĄCY I SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY

1. Organem prowadzącym Szkoły wchodzące w skład Zespołu jest Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołami wchodzącymi w skład Zespołu jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

3. Kontrola funkcjonowania Szkół wchodzących w skład Zespołu odbywa się na zasadzie kontroli zarządczej.