SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Statut

Rozdział II

Cele i zadania Zespołu

§ 5.

ZADANIA ZESPOŁU

 1. Cele i  zadania Zespołu wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach. Podstawowym celem jest umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do świadomego i odpowiedzialnego kierowania swoim życiem i uczestniczenia w życiu społeczeństwa.
  W swej pracy Zespół kieruje się obowiązującym prawem, zarządzaniami organów nadzorujących pracę Zespołu, dobrem ucznia, troską o jego zdrowie i zasadą poszanowania jego godności.
 2. Do zadań Zespołu należy:
  1. umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez właściwą organizację procesu dydaktycznego, wychowawczo-opiekuńczego, zapewnienie i organizację praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu z właściwym ich nadzorowaniem w szkole lub poza szkołą, zatrudnienie nauczycieli specjalistów do nauczania wszystkich przedmiotów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  2. umożliwienie absolwentom świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
  3. kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego realizowanie celów i zasad, stosownie do możliwości Zespołu i predyspozycji uczniów,
  4. sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu,
  5. rozwijanie zainteresowań uczniów w kołach zainteresowań,
  6. działanie ukazujące zdrowy styl życia w ramach profilaktyki ochrony i promocji zdrowia (praca pielęgniarki szkolnej) i współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

§ 6.

MOŻLIWOŚCI ZESPOŁU

 1. Zespół umożliwia uczniom naukę religii zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Zespół zapewnia opiekę oraz pomoc psychologiczną wszystkim uczniom a w szczególności:

– uczniom rozpoczynającym naukę w klasach pierwszych,
– uczniom niepełnosprawnym i przewlekle chorym,
– uczniom, którym z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych czy losowych potrzebne

są szczególne formy opieki,
– uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym,
– uczniom szczególnie uzdolnionym.

 1. Zespół umożliwia uczniom poszerzenie wiadomości i rozwijanie zainteresowań w kołach zainteresowań, realizację indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie.
 2. Zespół zapewnia pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem biblioteki, sale z urządzeniami sportowymi.
 3. Zespół umożliwia działalność innowacyjną i eksperymentalną.

§ 7.

FUNKCJE WYCHOWAWCÓW – OPIEKUNÓW

1. Zespół kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi ucznia poprzez:

   1. ścisłą współpracę z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów,
   2. kształcenie odpowiednich stosunków między uczniami Zespołu,
   3. tworzenie właściwych stosunków międzyludzkich w oddziałach szkolnych i między młodzieżą Zespołu,
   4. organizację życia Zespołu pozwalającą podmiotowo traktować ucznia i jego potrzeby, respektowanie uprawnień Samorządu Uczniowskiego,
   5. współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami, których celem jest działalność wychowawcza wśród młodzieży, a które wcześniej uzyskały zgodę na działalność na terenie Zespołu,
   6. organizację zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia i współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi.

2. Zespół sprawuje opiekę nad uczniami poprzez:

   1. rozpoznanie przez wychowawcę warunków rodzinnych ucznia i określenie form pomocy, zabieganie o stałą lub doraźną pomoc w zależności od możliwości i potrzeb,
   2. podjęcie indywidualnej opieki nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Zespole,
   3. nauczyciela prowadzącego zgodnie z planem lekcji zajęcia w oddziale klasowym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo uczniów w pełnym czasie lekcji tj. 45 minut,
   4. nauczycieli dyżurujących w wyznaczonych przez Dyrektora dniach przed rozpoczęciem lekcji, podczas przerw międzylekcyjnych i po ukończeniu lekcji pełniących dyżur w pomieszczeniach i otoczeniu Zespołu z zachowaniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny,
   5. nauczycieli praktycznej nauki zawodu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć praktycznych,
   6. nauczyciela prowadzącego zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne w szkole, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo uczniów uczestniczących w zajęciach,
   7. nauczyciela – opiekuna organizującego wyjazd lub wyjście zobowiązanego do bezwzględnej obecności z uczniami w czasie całego trwania wyjazdu lub wyjścia i przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

§ 8.

POWIERZANIE WYCHOWAWSTWA

1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą, starając się zachować zasadę prowadzenia opiekuństwa przez cały tok nauczania.

2. Dyrektor umożliwia wpływanie przez rodziców i uczniów na zmianę wychowawcy; postępowanie wyjaśniające w tej sprawie podejmuje Dyrektor Zespołu na pisemny wniosek rodziców i uczniów oddziału bądź nauczyciela, któremu powierzono obowiązki wychowawcy.

3. W czasie nieobecności wychowawcy w szkole jego funkcje przejmuje zastępca wychowawcy. Funkcje te związane są z bieżącym nadzorem pedagogicznym i nie dotyczą dokumentacji szkolnej, chyba że konieczność taka wynika z organizacji pracy.