SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Statut

Rozdział IV

Organizacja Zespołu

§ 15.

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 1. We wszystkich szkołach Zespołu zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu września, z wyjątkiem piątku, a kończą się w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca.

Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po 1 dniu września.

 1. W klasach programowo najwyższych technikum zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w  ostatni piątek kwietnia.
 2. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, przy czym dokładny ich termin ogłasza corocznie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe.
 3. Dni, w których w szkołach ponadpodstawowych Zespołu (branżowych szkołach I stopnia, technikach) odbywa się etap pisemny egzaminu zawodowego mogą być dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 4. Dzień 2 maja, jeżeli wypada w dzień powszedni i piątek po święcie Bożego Ciała są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. Dla uczniów, którym rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą zapewnić opieki, w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Zespół organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.
 6. Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w technikum w łącznym wymiarze do 10 dni, w branżowej szkole I stopnia w wymiarze łącznie do 6    Dni te mogą być ustalone, gdy w szkole odbywają się: egzaminy maturalne, etap pisemny egzaminu zawodowego oraz w inne dni uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami lokalnej społeczności.
 7. Dyrektor Zespołu do dnia 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Dyrektor Zespołu może za zgodą organu prowadzącego ustalić inne dodatkowe dni wolne, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na te dni w wyznaczone soboty.

§ 16.

ORGANIZACJA NAUCZANIA

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu opracowany przez Dyrektora Zespołu najpóźniej do 21 kwietnia każdego roku i zaopiniowany przez organizację związkową, organ sprawujący nadzór pedagogiczny do dnia 20 maja oraz zatwierdzony przez organ prowadzący do dnia 29 maja każdego roku.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy
  w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem i programem z zestawu programów danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 3. Przeciętna liczba uczniów w oddziale winna wynosić 20-35 uczniów, jednak ostateczne decyzje podejmuje organ prowadzący Zespół.
 4. W wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach Dyrektor Zespołu może podjąć decyzję
  o uruchomieniu oddziału o mniejszej niż zalecana liczba uczniów.
 5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
  i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 6. Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
  w systemie klasowo-lekcyjnym, zajęcia z praktycznej nauki zawodu, zajęcia dla których nie została ustalona podstawa programowa lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
 7. Podział oddziałów na grupy niektórych przedmiotów proponuje Dyrektor Zespołu, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania, zatwierdza te propozycje Rada Pedagogiczna, a następnie organ prowadzący.
 8. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego mogą odbywać się w ramach struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych.
 9. W ramach kształcenia zawodowego dopuszcza się realizację modułowych programów nauczania oraz kształcenie dualne.
 10. Zajęcia praktyczne klas realizowane są w grupach (ilość grup uzależniona jest od realizowanego programu). Godzina zajęć praktycznych trwa 60 min.
 11. Liczba uczestników zajęć fakultatywnych szkół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu Zespołu nie może być niższa niż 15 uczniów.
 12. Liczba uczestników grupy zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 uczniów.
 13. Zajęcia z wychowania fizycznego powinny odbywać się w grupach 12-26 osobowych.
 14. Zajęcia z języków obcych, informatyki i przedmiotów informatycznych związanych bezpośrednio z pracą przy komputerze, w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów odbywają się z podziałem na grupy.
 15. Nauczanie języków obcych może odbywać się w zespołach międzyoddziałowych
  z uwzględnieniem zapewnienia uczniom możliwości kontynuacji nauki języka obcego prowadzonej w szkole podstawowej.
 16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i minimalizowania zagrożeń na terenie Zespołu (budynki i boiska) działa system monitorujący poziom bezpieczeństwa.
 17. W Zespole możliwe jest prowadzenie zajęć z uczniami realizując projekty organizacji społecznych, samorządowych, krajowych i unijnych.
 18. W sytuacjach szczególnych rozwiązań powodujących czasowe ograniczenie funkcjonowania ZST w Trzciance możliwa jest realizacja zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 17.

BIBLIOTEKA

 1. Biblioteka Zespołu jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Zespołu, doskonaleniu warsztatu nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy        o regionie, przygotowaniu uczniów do korzystania z informacji naukowej.
 2. Przy bibliotece działa dostępne dla ogółu uczniów, rodziców (opiekunów prawnych)
  i nauczycieli centrum multimedialne z dostępem do Internetu.
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, rodzice (opiekunowie prawni), nauczyciele i inni pracownicy Zespołu.
 4. W pomieszczeniach biblioteki Zespołu gromadzi się i opracowuje zbiory (książki, prasa, multimedia). Prowadzi się przysposobienie czytelnicze informujące uczniów jak korzystać ze zbiorów.
 5. Bibliotekę prowadzi nauczyciel bibliotekarz, do zadań którego należy:
  1. W dziedzinie pracy pedagogicznej:
 6. udostępnianie zbiorów,
 7. udzielenie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych, informowanie nauczycieli i uczniów o nowych pozycjach,
 8. przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji,
 9. udostępnienie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom potrzebnych im materiałów,
 10. informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,
 11. prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek,
 12. udzielenie porad w doborze lektury,
 13. prowadzenie lekcji bibliotecznych w ramach zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
 14. rozbudzanie i rozwijanie wielorakich zainteresowań uczniów wpływających na nawyk czytania (nie tylko lektur), holistycznego uczenia się (nie tylko przedmiotów szkolnych),
 15. pomaganie uczniom w rozwoju empatii, wrażliwości emocjonalnej, kulturowej i społecznej,
 16. tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno –komunikacyjnymi.
  1. W dziedzinie pracy organizacyjnej:
 17. gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem Zespołu,
 18. ewidencja zbiorów,
 19. opracowanie biblioteczne zbiorów: klasyfikowanie, katalogowanie,
 20. selekcje zbiorów,
 21. konserwacja zbiorów,
 22. organizacja warsztatu informacyjnego poprzez prowadzenie katalogów: alfabetycznego i rzeczowego,
 23. opracowanie rocznych planów działalności biblioteki,
 24. uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością Zespołu,
 25. opracowywanie sprawozdań z pracy biblioteki dla Rady Pedagogicznej,
 26. uczestniczenie w roli obserwatora w kontroli księgozbioru (skontrum) co 5 lat.
 27. Biblioteka Zespołu współpracuje z biblioteką miejską i pedagogiczną w Trzciance w celu poszerzenia oferty czytelniczej dla uczniów.
 28. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych
  i po ich zakończeniu.
 29. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin Biblioteki Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance.

§ 18.

UCZNIOWIE DOJEŻDŻAJĄCY

1. Dla uczniów dojeżdżających do Zespołu jest wydzielone miejsce, w którym mogą spędzać czas przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

2. Za porządek w tym pomieszczeniu odpowiedzialny jest nauczyciel bibliotekarz.

3. Uczniowie zamiejscowi mają możliwość zamieszkania w internacie Zespołu Szkół w Trzciance.

§ 19.

SKLEPIK UCZNIOWSKI

1. W Zespole może funkcjonować sklepik uczniowski, zasady jego działania regulują odrębne przepisy.

§ 20.

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Zespole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia                           i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Zespole,                    w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Zespołu oraz w środowisku społecznym.
 2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności :
 3. z niepełnosprawności,
 4. z niedostosowania społecznego,
 5. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 6. z zaburzeń zachowania lub emocji,
 7. ze szczególnych uzdolnień,
 8. ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 9. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 10. z choroby przewlekłej,
 11. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 12. z niepowodzeń edukacyjnych,
 13. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
 14. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Zespołu.
  1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w Zespole lub na jego zlecenie zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,                                       w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.
  2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 16. rodzicami uczniów,
 17. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”,
 18. placówkami doskonalenia nauczycieli,
 19. innymi szkołami,
 20. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole jest udzielana z inicjatywy:
 21. ucznia,
 22. rodziców ucznia,
 23. Dyrektora Zespołu,
 24. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,
 25. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej,
 26. poradni psychologiczno–pedagogicznej,
 27. pracownika socjalnego,
 28. asystenta rodziny,
 29. kuratora sądowego,
 30. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
  1. W Zespole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 31. klas terapeutycznych,
 32. zajęć rozwijających uzdolnienia,
 33. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
 34. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 35. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijają-

-cych kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

 1. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 2. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
 3. porad i konsultacji,
 4. warsztatów.
  1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4 uczniów.
  2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się.                         Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5 uczniów.
  3. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać    4 uczniów.
  4. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10 uczniów, chyba że zwiększenie liczby uczestników                                   jest uzasadnione potrzebami uczniów.
  5. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w Zespole                          oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu Zespołu. Liczba uczestników zajęć                nie może przekraczać 10 uczniów.
  6. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
 5. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
 6. określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 7. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów                                 i ich uczestnictwo w życiu Zespołu,
 8. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania,
 9. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,  w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń                             w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo  w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.
  1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
  2. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia zawiera informacje o:
 10. rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia,
 11. występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w Zespole lub szczególnych uzdolnieniach ucznia,
 12. działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych  i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia w Zespole, formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w Zespole, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy,
 13. wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
  1. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
  2. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor Zespołu niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia  albo pełnoletniego ucznia.
  3. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:
 14. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Zespołu,
 15. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Zespole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w Zespole,
 16. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 17. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  i młodzieży,
 18. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym                      i pozaszkolnym uczniów,
 19. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 20. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 21. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
 22. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Zespołu,
 23. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 24. dostosowania sposobu i metod pracy do potrzeb ucznia
 25. doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów
 26. Rekomendowanie dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia uczniom uczestnictwa w życiu szkoły.
 27. Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów.
 28. Przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji doskonalenia zawodowego.
 29. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
 30. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 31. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
 32. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań                          i uzdolnień uczniów,
 33. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Zespół,
 34. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 35. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 21.

ZESPOŁY PRZEDMIOTÓW

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć Zespół Przedmiotowy .

2. Zespoły Przedmiotowe powoływane są przez Radę Pedagogiczną na wniosek Dyrektora Zespołu.

3. W Zespole działają następujące Zespoły Przedmiotowe:

 • Zespół Przedmiotów Zawodowych,
 • Zespół Przedmiotów Ogólnokształcących
 • Zespół Wychowawców
 • Zespół ds. Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
 • Zespół ds. promocji szkoły
 • Zespół ds. ewaluacji
 • Zespół ds. opracowania planów pracy Zespołu
 • Zespół ds. dofinansowania szkoleń.

4. Pracą Zespołu Przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora Zespołu Przewodniczący Zespołu Przedmiotowego.

5. Cele i zadania Zespołu Przedmiotowego obejmują:

   1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienie decyzji w sprawie wyborów programów nauczania,
   2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
   3. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, pracowni praktycznych, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia,
   4. wspólne opiniowanie przygotowanych w Zespole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych planów i programów nauczania.

6. Zespół Przedmiotowy zbiera się na wniosek przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w semestrze.

7. Zespół Przedmiotowy wypracowuje w terminie do 10 czerwca każdego roku propozycje do planu pracy Zespołu w przyszłym roku i przekazuje na piśmie Dyrektorowi Zespołu.

8. Zespół Przedmiotowy opiniuje wybór podręczników spośród dopuszczonych do użytku szkolnego dokonany przez nauczyciela przedmiotu.

9. W sytuacjach szczególnych powodujących czasowe ograniczenie funkcjonowania ZST w Trzciance możliwe jest przeprowadzenie spotkań zespołów przedmiotowych drogą on-line ( na odległość).

§ 22.

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ORAZ ZAJĘĆ ZWIĄZANYCH Z WYBOREM KIERUNKU KSZTAŁCENIA

1. Zespół prowadzi dla uczniów doradztwo związane z wyborem dalszego kierunku kształcenia. W tym celu Dyrektor Zespołu tworzy warunki do prowadzenia działalności informacyjnej i doradczej związanej z wyborem przez uczniów kierunków kształcenia poprzez:

a) współpracę z uczelniami wyższymi, szkołami policealnymi, zakładami pracy, Powiatowym Urzędem Pracy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi podmiotami w zakresie orientacji zawodowej,

b) organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy, psychologami i pedagogami w związku z wyborem kierunku kształcenia.

2. Nauczyciele w ramach godzin z wychowawcą oraz wiedzy o społeczeństwie realizują zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia.

3. Dopuszcza się możliwość wyznaczenia osoby pełniącej funkcje szkolnego doradcy zawodowego mającego za zadanie pomóc ukierunkować ścieżkę zawodową i edukacyjną uczniów

§ 23.

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

§ 24.

 1. Zespół dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich zdrowie poprzez:
 2. zapewnienie opieki na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,
 3. pełnienie dyżurów nauczycielskich według harmonogramu ustalonego przez Dyrektora Zespołu,
 4. zapoznawanie uczniów z zasadami BHP i regulaminami poszczególnych pracowni,
 5. omawianie i przestrzeganie zasad bezpiecznego pobytu w Zespole i poza nim oraz zasad bezpieczeństwa na wycieczkach, biwakach i innych imprezach szkolnych,
 6. organizację wycieczek szkolnych i innych imprez krajoznawczo-turystycznych z zachowaniem przepisów,
 7. równomiernego rozłożenia zajęć edukacyjnych z zachowaniem higieny nauki.
 8. Uczniowie mogą być zwolnieni z zajęć edukacyjnych w danym dniu przez wychowawcę klasy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia, na uzasadnioną prośbę rodziców, na wniosek higienistki szkolnej lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 9. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w szkole Dyrektor Zespołu może wprowadzać w trybie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych zasady postępowania w szczególnych sytuacjach, uczniów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu.
 10. Zasady promocji i ochrony zdrowia:
 11. promocją zdrowia i higieny, doraźną pomocą w nagłych wypadkach, okresowymi badaniami, kontrolami i prowadzeniem dokumentacji zajmuje się pielęgniarka szkolna,
 12. szczegółowe treści dotyczące ochrony i promocji zdrowia są ujęte w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki,
 13. Zespół pozostaje w stałym kontakcie z placówkami ochrony zdrowia w przypadku uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchów, słuchu i wzroku, a także z rodzicami tych uczniów,
 14. na terenie Zespołu może działać grupa Honorowego Krwiodawstwa oraz inne grupy uczniów, pod opieką nauczycieli, promujące ochronę zdrowia.

PRAKTYKI STUDENCKIE

1. Zespół przyjmuje słuchaczy zakładu kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem Zespołu, a Zakładem Kształcenia Nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

§ 25.

DOKUMENTACJA NAUCZANIA

1. Wewnątrzszkolną dokumentacją z przebiegu nauczania stanowi elektroniczny dziennik lekcyjny, dziennik praktyk, arkusz ocen. Ustalone dla ucznia oceny roczne (semestralne) i ocenę zachowania wprowadza się do elektronicznego dziennika lekcyjnego.

2. Wychowawca klasy prowadzi teczkę wychowawcy, w której znajdują się niezbędne dokumenty wynikające ze Statutu Zespołu.