SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Statut

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

§ 26.

NAUCZYCIELE

 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomiczno-administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. Stanowisko nauczyciela Zespołu może zajmować osoba, która:
 3. posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje,
 4. przestrzega podstawowych zasad moralnych,
 5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Szczegółowe zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa  w ust. 1 określają odrębne przepisy.

 1. Nauczyciel wykonuje swoje obowiązki, jak również korzysta ze swoich praw zgodnie  z przepisami szczegółowymi.
 2. Nauczyciel wykonuje swoją pracę dydaktyczną i opiekuńczą, oraz jest odpowiedzialny  za wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 3. Nauczyciel będący opiekunem uczniów w czasie imprez poza terenem Zespołu odpowiada za bezpieczeństwo uczniów.
 4. Nauczyciel w swych działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz z podstawowymi funkcjami Zespołu: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Nauczyciel zobowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych  i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
 5. Procedury oceny pracy nauczyciela określają odrębne przepisy.
 6. Nauczyciel ma prawo:
 7. do poszanowania godności osobistej i godności zawodu,
 8. do warunków pracy umożliwiających wykonanie obowiązków dydaktyczno-wychowawczych,
 9. do pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej, kolegów, koleżanek i instytucji oświatowych,
 10. do zgłaszania pod adresem Dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej postulatów związanych z pracą Zespołu,
 11. do proponowania innowacji metodycznych i pedagogicznych i ich wdrażania,  po akceptacji przez właściwe organy Zespołu,
 12. do swobodnego wyboru treści nauczania, wykraczających poza podstawę programową po uzgodnieniu z zespołem przedmiotowym.
  1. Zespół gwarantuje nauczycielom możliwość odbywania ścieżki awansu zawodowego zgodnie obowiązującymi przepisami.
  2. W Zespole jednemu z nauczycieli powierza się obowiązki technika bhp.
  3. Dyrektor Zespołu może przydzielić nauczycielom pod opiekę salę, pracownie, gabinet lub inne pomieszczenie w Zespole czyniąc ich odpowiedzialnymi za stan techniczny i materialny pomieszczeń i występującego w nich wyposażenia.

§ 27.

ZADANIA NAUCZYCIELI

 1. Głównymi zasadami pracy nauczyciela są w szczególności:
 2. umożliwianie uczniom zdobywania niezbędnej wiedzy,
 3. dbałość o ich zdrowie i higienę psychiczną,
 4. poszanowanie godności osobistej uczniów,
 5. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
 6. pomoc rodzicom w prawidłowym wychowaniu,
 7. kierowanie się zasadą bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów,
 8. sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów połączone z przestrzeganiem zasady indywidualizacji procesu nauczania,
 9. udzielanie uczniom pomocy, eliminowanie niepowodzeń szkolnych.
 10. Zadania nauczycieli związane z odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów:
 11. zapoznanie się z obowiązującymi przepisami i postępowanie zgodne z nimi,
 12. przeszkolenie uczniów przez wychowawcę klasy w zakresie przepisów dotyczących bezpieczeństwa na terenie Zespołu (z ogólnymi zasadami BHP w pracowniach praktycznych zapoznaje uczniów nauczyciel pełniący funkcję inspektora BHP w Zespole w pierwszym tygodniu zajęć),
 13. uwzględnienie w tematyce godzin do dyspozycji wychowawców zagadnień z zakresu oświaty zdrowotnej.
 14. Zadania nauczycieli związane z prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego:
 15. rzetelne przygotowanie się do przeprowadzenia każdej formy zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w okresie do pierwszej oceny pracy – do sporządzania pisemnych, ramowych konspektów lekcji (zajęć),
 16. pisemne opracowanie na każdy okres roku szkolnego rozkładu materiału ustalonego obowiązującym programem nauczania w zakresie danego przedmiotu w celu jego rytmicznej realizacji i przekazanie go Dyrektorowi Zespołu odpowiednio do 30 września,
 17. przeprowadzenie w pierwszym miesiącu roku szkolnego badania poziomu wiedzy uczniów podejmujących naukę w szkole zwłaszcza z takich przedmiotów jak: język polski, matematyka, fizyka, języki obce i uwzględnieniem ich wyników w dalszej pracy dydaktycznej,
 18. stosowanie aktywnych metod i form pracy lekcyjnej z zastosowaniem zasady indywidualizacji w procesie nauczania,
 19. stosowanie różnych form sprawdzania wiadomości uczniów,
 20. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 21. pełne wykorzystywanie posiadanych środków dydaktycznych, dbałość o ich właściwy stan techniczny.
 22. informowanie dyrekcji Zespołu i pedagoga o fakcie nieobecności co najmniej 50% uczniów w czasie lekcji; pedagog, wychowawca i dyrekcja podejmują działania adekwatne do zaistniałej sytuacji biorąc pod uwagę przyczyny nieobecności.
 23. Zadania nauczyciela związane ze wspomaganiem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań:
 24. ukazanie pozytywnych cech ucznia,
 25. wspomaganie uczniów w odkrywaniu i rozwijaniu tego, co jest w nich najbardziej wartościowe i to nie tylko w zakresie zdolności, zainteresowań, ale również cech                i przymiotów charakteru,
 26. rozwijanie silnej woli uczniów i  przekonania, ze niczego nie osiąga się bez wysiłku.
 27. Zadania nauczycieli związane z doskonaleniem umiejętności dydaktycznych  i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej:
 28. aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
 29. udział w pracach zespołów przedmiotowych,
 30. stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.

§ 28.

WYCHOWAWCA

 1. Wychowawca realizuje swoje zadania poprzez:
 2. otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka,
 3. planowanie i organizację wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego oraz treści i form zajęć tematycznych na zajęciach z wychowawcą,
 4. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadnianie i koordynację ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,
 5. utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci oraz okazywania im pomocy i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
 6. włączanie rodziców w sprawy życia oddziału i Zespołu i do pomocy w organizowaniu wycieczek i imprez szkolnych,
 7. współpracę ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności wychowanków, a także uzdolnień i zainteresowań.
 8. W celu spełnienia swych zadań wychowawca organizuje:
 9. wycieczki klasowe,
 10. zabawy klasowe,
 11. spotkania integracyjne np. z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
 12. pogadanki z uczniami przygotowujące do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 13. pogadanki uczniów z lekarzami – specjalistą lub pielęgniarką szkolną,
 14. w razie potrzeby kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 15. inne niezbędne działania.

ZADANIA WYCHOWAWCY

 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a szczególnie:
 2. tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów, proces ich uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 3. inspirowanie, wspomaganie działań zespołów uczniów,
 4. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej,
 5. planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
 6. ustalanie w porozumieniu z wychowankami i ich rodzicami treści i formy zajęć na zajęciach z wychowawcą.
 7. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1.:
 8. powiadamia przed końcem roku szkolnego rodziców o proponowanych ocenach rocznych,
 9. ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej oraz właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych,
 10. wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie z przepisami szczegółowymi, określonymi w zakresie obowiązków nauczyciela i wychowawcy.

 

§ 30.

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

 1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych i jest planowana na każdy rok szkolny przy udziale kadry kierowniczej Zespołu.
 2. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.
 3. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 4. Na pierwszych zajęciach praktycznych każdego rozpoczynającego się roku szkolnego wszyscy uczniowie obowiązkowo przechodzą szkolenie bhp, którego wysłuchanie potwierdzają własnym podpisem.
 5. Praktyki zawodowe uczniów trwające 8 tygodni w cyklu kształcenia mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii zimowych  i letnich.
 6. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie letnich ferii odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki.
 7. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu.
 8. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, z tym, że w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej.
 9. Praktyczna nauka zawodu uczniów jest prowadzona indywidualnie lub w grupach. Liczba uczniów w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie prac wzbronionych, a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.
 10. Podział uczniów na grupy dokonuje odpowiednio kierownik kształcenia praktycznego,  w porozumieniu z wychowawcą klasy podając czas praktyki oraz działy, na których będzie odbywana praktyczna nauka zawodu.
 11. Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców są przeprowadzane pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy.
 12. Umowę o praktyczną naukę zawodu organizowana poza daną szkołą zwaną dalej „umową” zawiera kierownik kształcenia praktycznego z podmiotami przyjmującymi uczniów  na praktyczną naukę zawodu.
 13. Nauka jazdy „szkolenie praktyczne” 30 h – może obywać się po zaliczeniu zajęć teoretycznych prowadzonych wyłącznie przez Zespół (program nauczania) z pierwszeństwem dla uczniów szkół w zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, a następnie pozostali uczniowie według kolejności zgłoszeń.

§ 31.

KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

 1. Kierownik Kształcenia Praktycznego:
 2. nadzoruje opracowanie planu szkoleniowo-usługowego działu pracowni praktycznych w oparciu o program zajęć praktycznych i praktycznej nauki zawodu dla określonych zawodów nauczanych w Zespole,
 3. przeprowadza stałą kontrolę realizacji programu zajęć praktycznych: praktycznej nauki zawodu a także realizacji planu szkoleniowo-usługowego,
 4. nadzoruje właściwą organizację i realizację programu szkolenia na terenie pracowni praktycznych Zespołu oraz w zakładach pracy, z którymi Zespół zawarł umowę o zajęcia praktyczne lub praktyczną naukę zawodu,
 5. organizuje i nadzoruje przebieg egzaminów zawodowych dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia,
 6. przygotowuje szkolny ośrodek egzaminacyjny na potrzeby przeprowadzenia egzaminu zawodowego oraz przeprowadza działania logistyczne z tym związane,
 7. dba o odpowiednie wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego oraz działów szkoleniowo-usługowych dostosowane do wymogów przepisów pracy w tym zakresie,
 8. wstępnie organizuje i kontroluje pracę nauczycieli praktycznej nauki zawodu, pracowników zatrudnionych na terenie pracowni praktycznych Zespołu oraz uczniów odbywających zajęcia praktyczne bądź praktyczną naukę zawodu,
 9. prowadzi obserwację zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
 10. zapewnia bezpieczne warunki pracy i nauki pracownikom i uczniom przebywającym na terenie pracowni praktycznych Zespołu,
 11. nadzoruje właściwe opracowanie i przebieg procesów technologicznych przy realizacji planów szkoleniowo-usługowych ze szczególnym uwzględnieniem ilości usług, dokumentacji wartościowej i kalkulacji kosztów,
 12. stosuje w trakcie zajęć z uczniami nowoczesną technikę i ekonomikę oraz zapewnia warunki do rozwijania wśród uczniów zdrowego współzawodnictwa, racjonalizatorstwa i nowatorstwa,
 13. nadzoruje stan techniczny maszyn, urządzeń, narzędzi oraz organizuje we właściwym czasie ich przeglądy i remonty,
 14. organizuje i kontroluje gospodarkę pojazdami mechanicznymi stanowiącymi własność Zespołu,
 15. jest zobowiązany do dochowania tajemnicy służbowej,
 16. wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora Zespołu,
 17. organizuje i kontroluje pracę nauczycieli kształcenia praktycznego, pracowników i uczniów,
 18. organizuje i kontroluje gospodarkę pojazdami mechanicznymi,
 19. dopilnowuje właściwego opracowania i przebiegu procesów technicznych przy realizacji planu szkoleniowego,
 20. wykonuje nadzór nad systemem technicznym maszyn i urządzeń w działach pomocniczych,
 21. nadzoruje biuro warsztatowe,
 22. odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy na stanowiskach pracy,
 23. sporządza umowy z podmiotami organizującymi szkolenia praktyczne i praktyki zawodowe,
 24. dokonuje podziału na grupy szkoleniowe,
 25. sprawdza (współpraca z higienistką szkolną) aktualność orzeczeń lekarskich o możliwości kształcenia ucznia w danym zawodzie,
 26. organizuje spotkania z uczniami dotyczące zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych (zapoznanie z organizacją, regulaminem szkolenia praktycznego),
 27. nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu i praktyki zawodowej,
 28. współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu i praktykę zawodową,
 29. analizuje oceny oraz frekwencje na zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych oraz współpracuje z nauczycielami zawodu, wychowawcami klas oraz rodzicami.

§ 32.

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia praktyczne w szczególności:
 2. prowadzi szkolenia bhp, ppoż. (wstępne i stanowiskowe), wymaganym wpisem do dzienniczka zajęć praktycznych,
 3. dopuszcza do pracy uczniów w ubraniu roboczym zgodnie z przepisami w przypadku nie spełnienia tego warunku, nauczyciel podejmuje decyzję o sposobie udziału ucznia, w tym dniu w zajęciach praktycznych uwzględniając konieczność zapewnienia uczniowi bezpiecznych warunków pracy.
 4. zapoznaje ucznia z wymaganiami edukacyjnymi oraz stosowanymi kryteriami oceniania – (Przedmiotowy System Oceniania), który opiera się na obowiązujących wewnątrzszkolnych zasadach oceniania,
 5. systematycznie ocenia ucznia po każdych zajęciach praktycznych lub po wykonaniu zadania. Przy wystawianiu ocen cząstkowych (na każdy dzień zajęć) uwzględnia:
 1. punktualność oraz aktywny udział w zajęciach praktycznych,
 2. przestrzeganie zasad i przepisów bhp i p-poż,
 3. wykazanie się umiejętnością łączenia teorii z praktyką w czasie wykonywania zadań i ćwiczeń,
 4. umiejętność posługiwania się narzędziami pracy,
 5. przejawianie inicjatywy oraz pomysłowości,
 6. poszanowanie przyrządów pomiarowych, sprzętu, maszyn, urządzeń oraz narzędzi i materiałów,
 7. przestrzeganie dyscypliny pracy, właściwa organizacja stanowiska roboczego oraz zachowanie porządku, ładu i czystości,
 8. kulturę osobistą,
 9. prowadzenie zeszytów z zajęć praktycznych.
  1. Informuje osobiście kierownika kształcenia praktycznego o łamaniu przez uczniów przepisów bhp, statutu Zespołu, regulaminów obowiązujących w Zespole oraz w miejscu odbywania zajęć praktycznych.
  2. W razie potrzeby organizuje spotkania indywidualne z rodzicami uczniów oraz bierze udział w zebraniach z rodzicami.
  3. Uczestniczy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w spotkaniach Zespołu Przedmiotów Zawodowych.
  4. Umożliwia odrobienie nieobecności i spóźnień nieusprawiedliwionych w terminie, miejscu i formie uzgodnionej z kierownikiem kształcenia praktycznego oraz uczniem.
  5. Wystawia ocenę półroczną i końcoworoczną – w przypadku zmiany nauczyciela ze względów na cykl kształcenia (dział szkoleniowy) – w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w ciągu roku szkolnego oraz po uzgodnieniu z kierownikiem kształcenia praktycznego.