SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Statut

Rozdział VI

Uczniowie Zespołu

§ 33.

REKRUTACJA

 1. Zespół prowadzi rekrutację do klasy pierwszej zgodnie z przepisami w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz zgodnie z corocznymi ustaleniami podjętymi przesz Dyrektora Zespołu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. W terminach ustalonych corocznie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:
 1. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych składają dokumenty w sekretariacie Zespołu.
 2. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych mają prawo dokonać zmian o decyzji o wyborze szkoły i złożyć dokumenty w ostatecznie wybranej placówce.
 3. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych dostarczają poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu końcowego.
 4. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole przez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i zaświadczenia o wynikach egzaminu końcowego.
 5. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych mogą składać dokumenty do tego typu szkoły, która nie wykonała pełnego naboru.
 6. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych przyjęci w wyniku rekrutacji uzupełniającej potwierdzają wolę podjęcia nauki w danym typie szkoły przez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu końcowego.
  1. Ubiegając się o przyjęcie do wybranej szkoły w Zespole kandydat winien złożyć w sekretariacie następujące dokumenty:
 • podanie na druku przygotowanym przez Zespół,
 • wykaz ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wraz z wynikiem egzaminu  końcowego,
 • 3 zdjęcia (najlepiej w jasnym ubiorze) podpisane na odwrocie,
 • kartę zdrowia ucznia (wraz z kartą szczepień),
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające przydatność do wykonywania wybranego zawodu (skierowanie na badania wydaje sekretariat Zespołu),
 • podanie o przyjęcie do internatu (dla chętnych),
 • 3 koperty ze znaczkami na list zwykły.
  1. Kandydatów do szkół Zespołu kwalifikuje szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna. Komisję powołuje corocznie Dyrektor Zespołu w terminie do 30 marca.
  2. W skład komisji wchodzą:
 • Dyrektor Zespołu jako przewodniczący,
 • Wicedyrektor Zespołu jako wiceprzewodniczący,
 • nauczyciele w zależności od potrzeb,
 • pracownicy administracji szkolnej odpowiedzialnej za rekrutację.
  1. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna:
 • gromadzi dokumenty w sposób umożliwiający ustalenie ilu kandydatów wybrało daną szkołę jako pierwszą, drugą lub trzecią,
 • ogłasza wyniki rekrutacji wg poniższych wzorów, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.
 1. Każdy absolwent szkoły podstawowej ma prawo złożyć dokumenty odpowiednio do trzech różnych szkół ponadpodstawowych. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole w podaniu wskazuje, kolejno, interesujące                             go oddziały.
 2. Wprowadza się system punktowy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
 3. Uczeń wybierając oddział uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane oraz przedmioty nauczane wg podstawy programowej w zakresie rozszerzonym. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie szkoły podstawowej określa corocznie Wielkopolski Kurator Oświaty.
 4. Do danego typu szkoły przyjęci zostaną kandydaci z najwyższą liczbą punktów, bez określania limitu minimalnej liczby punktów.
 5. Laureat konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratora Oświaty, o zasięgu co najmniej wojewódzkim, jest przyjmowany do wybranej szkoły ponadpodstawowej Zespołu niezależnie od wyżej określonych zasad pod warunkiem złożenia oryginałów dokumentów; na liście przyjętych kandydatów jest umieszczany na pierwszym miejscu, z wpisem w kolumnie „liczba uzyskanych punktów” laureat konkursu.
 6. Ogłoszenie wyników rekrutacji odbywa się na zasadach i w terminach określonych corocznie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
 7. Kandydaci z orzeczeniami kwalifikacyjnymi poradni psychologiczno-pedagogicznej  mają zagwarantowane miejsce w danym typie szkoły Zespołu.
 8. Odwołania od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej mogą być zgłaszane do Dyrektora Zespołu w terminie trzech dni od daty ogłoszenia wyników.

§ 34.

PRAWA UCZNIA

 1. Uczeń ma prawo do:
 2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 3. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
 4. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami  i możliwościami Zespołu,
 5. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 6. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Zespołu,  a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 7. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 8. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 9. pomocy w przypadku trudności w nauce,
 10. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
 11. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu,
 12. wpływania na życie Zespołu przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w Zespole,
 13. zdawania egzaminu dojrzałości poza siedzibą Zespołu (wg odrębnych przepisów),
 14. współpracy z różnymi instytucjami odnośnie dalszej drogi kształcenia (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, zakłady pracy, Powiatowy Ośrodek „Kształtowanie Kariery”).
 15. składania skargi w przypadku naruszania lub łamania praw ucznia (z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka); uczeń pełnoletni lub opiekun prawny ucznia niepełnoletniego lub sam uczeń niepełnoletni składa skargę (w formie pisemnej) do Dyrektora Zespołu, a Dyrektor po konsultacjach z obu stronami rozstrzyga powyższą skargę.
 16. W czasie odbywania praktyki uczeń ma prawo do:
 17. zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i  zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,
 18. zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy,
 19. wykonywania zadań wynikających z programu praktyk,
 20. korzystania z zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków,
 21. zapoznania z kryteriami oceniania,
 22. informowania dyrekcji Zespołu o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.,
 23. zapoznania z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk,
 24. uzyskania informacji o ocenie praktyki zawodowej i uzasadniania jej,
 25. uzyskania wpisu i odbioru dzienniczka praktyk w ostatnim dniu ich trwania,
 26. właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej.
 27. W sytuacjach szczególnych powodujących czasowe ograniczenie funkcjonowania ZST w Trzciance Dyrektor szkoły może wypożyczyć uczniowi z zasobów szkolnych sprzęt komputerowy (laptop) w celu uczestniczenia ucznia w zajęciach on-line (na odległość).

§ 35.

OBOWIĄZKI UCZNIA

 1. Uczeń ma obowiązek:
 2. przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Zespołu,
 3. systematycznego, aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu Zespołu,
 4. przestrzegania kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu,
 5. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
 6. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole,
 7. systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne,
 8. przestrzegania zakazu palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych, używania alkoholu i środków odurzających na terenie Zespołu i poza nim,
 9. stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości, pomagania słabszym, przeciwdziałania wszelkim objawom przemocy, brutalności, reagowania na łamanie dyscypliny i każde zauważone zło,
 10. dbania o poprawność i kulturę słowa na co dzień, o estetyczny i schludny wygląd,
 11. w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie mają prawo używać telefony komórkowe i inne urządzenia rejestrujące obraz, dźwięk w jakiejkolwiek formie wyłącznie na polecenie nauczyciela,
 12. zapisywanie, odtwarzanie, przetwarzanie i publikacja we wszelkiej formie głosu, wizerunku i filmów nauczycieli, pracowników i uczniów Zespołu może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą zainteresowanych. Za złamanie tego zakazu grożą kary przewidziane w Statucie Zespołu, ze skreśleniem z listy uczniów włącznie. Powyższy przepis nie dotyczy administratora oficjalnej strony internetowej Zespołu               i szkolnego Facebooka.
 13. Obowiązki ucznia odbywającego zajęcia praktyczne:
 14. uczeń przystępujący do zajęć praktycznych powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 15. dostarcza do Zespołu orzeczenie lekarskie o możliwości kształcenia w danym zawodzie, typie szkoły,
 16. przestrzega obowiązujących w danej szkole, w zakładzie, warsztacie szkolnym przepisów (statut, regulaminy oraz instrukcje),
 17. systematycznie uczęszcza na zajęcia praktyczne w odzieży roboczej, zgodnej  z przepisami bhp,
 18. usprawiedliwia nieobecności zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
 19. bezwzględnie odrabia zajęcia praktyczne, na których obecność była nieusprawiedliwiona w terminie, miejscu i formie uzgodnionej z kierownikiem szkolenia praktycznego oraz nauczycielem prowadzącym zajęcia praktyczne,
 20. zwolnienie lub zmianę grupy z zajęć praktycznych uczeń uzyskuje na podstawie pisemnego podania do kierownika kształcenia praktycznego, potwierdzonego podpisem rodzica. Sytuacja ta występuje tylko w szczególnych przypadkach (np. wizyta u specjalisty lub wyjątkowa sytuacja rodzinna). Formalności te należy załatwiać co najmniej dzień przed rozpoczęciem zajęć,
 21. bezwzględnie stosuje się do wskazówek i poleceń nauczyciela,
 22. sumiennie wykonuje wyznaczoną pracę, prowadzi na bieżąco dokumentację wymaganą przez nauczyciela (dzienniczek zajęć praktycznych), utrzymuje stanowisko w należytym porządku i czystości, szanuje powierzony sprzęt, urządzenia i narzędzia,
 23. nie opuszcza stanowiska pracy, względnie działu bez zezwolenia prowadzącego zajęcia,
 24. przed przystąpieniem do pracy przy urządzeniach zaznajamia się z instrukcją obsługi, dotyczącą stanowiska, urządzenia oraz sprzętu i ściśle się do niej stosuje,
 25. każdy wypadek nawet błahy, natychmiast zgłasza nauczycielowi zajęć praktycznych prowadzącemu zajęcia; dotyczy to również najmniejszego skaleczenia, uszkodzenia maszyny, urządzenia lub narzędzi,
 26. uczeń pracujący w zespole zawiadamia nauczyciela i wszystkich współpracujących przed włączeniem napięcia, względnie uruchamia maszyny,
 27. za udowodnione zgubienie, uszkodzenie, względnie zniszczenie powierzonego sprzętu, narzędzi – ponosi odpowiedzialność materialną,
 28. każdą nieobecność nieusprawiedliwioną odrabia w terminie, miejscu i w formie ustalonym wspólnie przez kierownika kształcenia praktycznego i nauczyciela prowadzącego zajęcia praktyczne. W razie nieusprawiedliwionej nieobecności i nie odrobienia – uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,
 29. w przypadku braku klasyfikacji, odrabia nieobecności i przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego w formie zadania praktycznego,
 30. wszystkie przekroczenia niniejszego regulaminu będą karane zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolnymi,
 31. wykonuje zadania na rzecz Zespołu, warsztatu, zakładu, instytucji, w której odbywa kształcenie.
 32. Obowiązki ucznia odbywającego praktykę zawodową.
 33. Przygotowanie do praktyki.

Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez:

 1. zapoznanie się z informacjami przekazanymi na spotkaniu, które odbywa się nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki,
 2. odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP,
 3. przygotowanie zeszytu zwanego dalej „dzienniczkiem praktyk”.
 4. Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej.

Uczeń ma obowiązek do zachowania dyscypliny, przez co rozumie się:

 1. właściwą postawę i kulturę osobistą (zgodnie z zasadami savoir vivre),
 2. poprawny wygląd,
 3. właściwy ubiór,
 4. punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,
 5. nie opuszczanie stanowiska pracy przed wyznaczoną godziną,
 6. dostosowanie się do ustalonego w zakładzie harmonogramu dnia,
 7. rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna,
 8. systematyczne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach praktyk,
 9. przedkładanie każdego dnia dzienniczka praktyk zakładowemu opiekunowi praktyk do kontroli,
 10. uzyskanie pozytywnej oceny wpisanej do dzienniczka praktyk lub zaświadczania,
 11. przekazanie w ustalonym terminie uzupełnionego dzienniczka praktyk wraz z wpisaną oceną do nauczyciela dokonującego wpisu w dzienniku lekcyjnym.
 12. Inne obowiązki ucznia:
 13. dostarcza do szkoły orzeczenie lekarskie o możliwości kształcenia w danym zawodzie, typie szkoły,
 14. przestrzega obowiązujących w szkole, zakładzie, w którym odbywa praktykę  zawodową przepisów (Statut Zespołu, regulaminy oraz przepisy bhp),
 15. usprawiedliwia nieobecności zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Każde usprawiedliwienie należy przedłożyć w zakładzie oraz kierownikowi kształcenia praktycznego (po ukończeniu praktyki zawodowej). Dłuższe nieobecności powyżej 3 dni należy natychmiast zgłaszać wychowawcy lub kierownikowi kształcenia praktycznego,
 16. odpracowuje każdą nieobecność na praktykach zawodowych w terminie, formie i miejscu wyznaczonym wspólnie przez kierownika kształcenia praktycznego i zakład, w którym odbywał praktykę zawodową,
 17. bezwzględnie stosuje się do wskazówek i poleceń opiekuna praktyki, któremu bezpośrednio podlega,
 18. sumiennie wykonuje wyznaczoną pracę utrzymuje stanowisko w należytym porządku i czystości, szanuje powierzony mu sprzęt, urządzenia i narzędzia,
 19. każdy wypadek nawet błahy, natychmiast zgłasza przełożonemu lub szkolnemu inspektorowi BHP. Dotyczy to również najmniejszego skaleczenia, uszkodzenia maszyny, urządzenia lub narzędzi,
 20. za zgubienie, uszkodzenie względnie zniszczenie powierzonego sprzętu, narzędzi, urządzenia – ponosi odpowiedzialność materialną.

§ 36.

PRZECHODZENIE UCZNIA Z JEDNEGO TYPU SZKOŁY DO INNEGO

1. Możliwe jest przyjęcie ucznia z innej szkoły, również innego typu szkoły na dowolnym etapie kształcenia. Decyzję przyjęciu ucznia podejmuje Dyrektor Zespołu. W przypadku różnic programowych lub organizacyjnych występujących między obu szkołami niezbędne jest uzupełnienie przez ucznia wiadomości i umiejętności umożliwiających dalsze kształcenie. Zakres tych braków podaje uczniowi nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z wychowawcą. Formą sprawdzenia poziomu uzupełnionych wiadomości i umiejętności jest egzamin klasyfikacyjny -( § 49 Statutu).

2. Wychowawca klasy po otrzymaniu ocen cząstkowych ucznia z poprzedniej szkoły niezwłocznie wpisuje je do dziennika lekcyjnego