SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Technik budownictwa

Technik budownictwa – osoba uprawniona do projektowania, lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym, bądź nieograniczonym zakresie. Jest to zawód ciekawy, poszukiwany i doceniany, wymagający szerokiej wiedzy z dziedziny budownictwa.

Dzisiejsze czasy to prawdziwa era rozwoju budownictwa. Powstaje ogromna liczba budynków użyteczności publicznej, siedzib firm, budynków mieszkalnych, obiektów sportowych. Celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych pracy, wyrobów i usług. Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej. Technik budownictwa po za-kończeniu określonego stażu pracy oraz ukończeniu studiów wyższych kierunkowych może ubiegać się o zdobycie uprawnień budowlanych.

Absolwent ma szansę zatrudnienia w:

  • przedsiębiorstwach  budowlanych;
  • firmach produkujących materiały budowlane i prefabrykaty;
  • biurach projektów;
  • laboratoriach firm budowlanych;
  • firmach świadczących usługi w zakresie remontów i odnowy obiektów;
  • nadzorze budowlanym;
  • sklepach i hurtowniach materiałów budowlanych;
  • administracjach budynków;
  • szkolnictwie zawodowym.

Technik budownictwa uczestniczy w robotach budo-wlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną  różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych.