SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Technik geodeta

Technik geodeta współdziała z inżynierem geodetą (o różnych specjalnościach) przy prowadzeniu prac geodezyjnych takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe i topograficzne, wykonywane metodami pomiaru bezpośredniego i metodami fotogrametrycznymi.

Technik geodeta – jest to bardzo atrakcyjny kierunek, po ukończeniu którego absolwenci mają możliwość podjęcia nie tylko ciekawej, ale i dobrze płatnej pracy, m.in. w firmach geodezyjnych, urzędach biurach związanych z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (wydziały geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami, wydziały katastru nieruchomości, ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej itp.). Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik geodeta jest przygotowanie absolwenta do wykonywania pomiarów sytuacyjno – wysokościowych w celu opracowania map o różnym przeznaczeniu, inwentaryzowania obiektów zagospodarowania terenu i sieci podziemnego uzbrojenia terenu. Także geodezyjna obsługa budowy wysokich budynków, wykonywanie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości może wchodzić w zakres jego pracy. Absolwenci mogą podjąć naukę na studiach wyższych, przede wszystkim na kierunkach: geodezja i kartografia z różnymi specjalnościami, m.in. pomiary geodezyjne, gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne, wycena nieruchomości, poligrafia. Ponadto na wszystkich innych kierunkach technicznych np. budownictwo lądowe i wodne. Mogą zakładać i prowadzić własne firmy. Absolwenci technikum otrzymują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego uprawniające do wstępu na wyższe uczelnie,  uzyskują dyplom technika po zdaniu egzaminów zawodowych.

ZAWÓD DOSKONAŁY ZARÓWNO DLA DZIEWCZĄT JAK I CHŁOPCÓW!

Absolwent ma szansę zatrudnienia w:

  • przedsiębiorstwach budowlanych;
  • geodezyjnych firmach państwowych i prywatnych;
  • jednostkach administracji rządowej i samorządowej na różnych stanowiskach jako wykonawca nieskomplikowanych prac geodezyjnych lub kierownik zespołu geodezyjno – kartograficznego;
  • biurach projektów;
  • laboratoriach firm budowlanych;
  • firmach świadczących usługi w zakresie  remontów i odnowy obiektów;
  • nadzorze budowlanym;
  • administracjach budynków,
  • szkolnictwie zawodowym.

W ramach nauki w ZST planowane jest nauczanie języka angielskiego i niemieckiego. Uczniowie zapoznają się z zagadnieniami związanymi m. in. z: geodezją ogólną, geodezją inżynieryjną, geodezją w gospodarce nieruchomościami, fotogrametrią, informatyką geodezyjną i kartograficzną, rysunkiem geodezyjnym i elementami kartografii, przepisami prawnymi w geodezji.