SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

§ 46.

ZASADA PODMIOTOWOŚCI I INDYWIDUALIZACJI

1. Dostosowanie stopnia trudności treści, umiejętności podlegających ocenie do możliwości indywidualnych ucznia

   1. Nauczyciele dostosowują poziom sprawdzanej wiedzy i umiejętności do możliwości indywidualnych ucznia na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
   2. U ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego należy w miarę możliwości dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia na podstawie jego orzeczenia.
   3. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
   4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
   5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

2. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust.3b ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz 329) z późn. zmianami zwalnia ucznia z wada słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust.2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

5. Jeżeli w wyniku przejścia ucznia do innego zespołu klasowego uczeń nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych przewidzianych planem nauczania, wówczas ma obowiązek uzyskania oceny z treści, wiadomości, umiejętności danego zajęcia edukacyjnego w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu.