SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

§ 44.

ZASADA OTWARTOŚCI

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

   1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych (semestralnych) i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
   2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
   3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Powyższe informacje nauczyciele przekazują:

   1. uczniom – na zajęciach lekcyjnych, odnotowując zaistniały fakt w elektronicznym dzienniku lekcyjnym w rubryce: „Temat zajęć edukacyjnych” we wrześniu w nowym roku szkolnym;
   2. rodzicom (prawnym opiekunom) – za pośrednictwem wychowawców klas na pierwszych zebraniach klasowych w danym roku szkolnym – podpis rodzica (prawnego opiekuna) na przygotowanym i przechowywanym przez wychowawcę w teczce wychowawcy druku; potwierdzający zapoznanie się rodzica (prawnego opiekuna) ze Statutem Szkoły, WZO i przedmiotowymi systemami oceniania.

4. Nieobecność rodzica na wywiadówce i brak podpisu na druku nie zwalnia go i jego dziecka (ucznia) od respektowania zasad Statutu Szkoły, WZO i przedmiotowych systemów oceniania. Rodzic (prawny opiekun) ma możliwość zapoznania się z powyższą dokumentacją szkolną znajdującą się w bibliotece szkolnej.

5. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność.

   1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), są one dostępne do wglądu w elektronicznym dzienniku.
   2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
   3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniania uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
   4. Pisemne prace kontrolne przechowywane są przez nauczyciela przedmiotu do ostatniego dnia zajęć szkolnych danego roku szkolnego.