SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

 § 50.

SPRAWDZIAN WIADOMOSĆI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA W ZWIAZKU Z ZASTRZEŻENIAMI WOBEC ZASTOSOWANYCH PROCEDUR USTALANIA OCEN KOŃCOWO-ROCZNYCH

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

   1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
   2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

2. Termin sprawdzianu wyznacza dyrektor szkoły nie później niż w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

3. W skład komisji wchodzą:

1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

    1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
    2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
    3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

2. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

    1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
    2. wychowawca klasy,
    3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
    4. pedagog,
    5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
    6. przedstawiciel rady rodziców.

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3. pkt 1b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa niż od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

    1. skład komisji,
    2. termin sprawdzianu,
    3. zadania (pytania) sprawdzające,
    4. wyniki sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

    1. skład komisji,
    2. termin posiedzenia komisji,
    3. wynik głosowania,
    4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.