SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

§ 58.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

1. Decyzję o zwolnieniu ucznia z części lub całości zajęć wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie przedłożonych dokumentów.

2. Uczeń ubiegający się o długotrwałe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek przedłożenia w sekretariacie szkoły podania do dyrektora zawierającego prośbę o zwolnienie podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów), zaświadczenie lekarza – specjalisty.

3. W przypadku częściowego zwolnienia lekarskiego z określonych ćwiczeń fizycznych, nauczyciel opracowuje zestawy ćwiczeń dostosowane do rodzaju schorzenia ucznia.

4. Uczeń korzystający ze zwolnienia lekarskiego ma obowiązek biernego uczestniczenia w zajęciach jako obserwator, jeśli lekcje wychowania fizycznego przypadają w środku dnia szkolnego. Jeżeli lekcje wychowania fizycznego przypadają na pierwszą lub ostatnią lekcję w danym dniu uczeń za zgodą rodziców może w nich nie uczestniczyć.

5. Uczeń, który nie bierze udziału w zajęciach wychowania fizycznego ze względów zdrowotnych otrzymuje w dzienniku wpis „zwolniony”.

6. Uczeń, który w ciągu całego semestru wykaże się zwolnieniami lekarskimi na okres co najmniej trzech miesięcy, nie otrzymuje oceny z przedmiotu.