SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

§ 47.

ZASADY KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

1. Klasyfikacja śródroczna (semestralna) polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych szkolnym planem nauczania
i zachowania ucznia oraz ustaleniu – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania.

   1. Klasyfikację śródroczną (semestralną) uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. Pierwszy semestr nauki kończy się w ostatnim dniu grudnia, czyli 31 grudnia. (Dyrektor we wrześniu informuje nauczycieli o dokładnym ostatecznym terminie wystawienia ocen).

2. Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 41, § 42, § 43.

   1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i wychowawcę a ten z kolei jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
   2. Nauczyciel danego przedmiotu wpisuje w dzienniku elektronicznym przewidywaną ocenę roczną. Wpis ten jest jednocześnie przekazem informacji od nauczyciela do wychowawcy o przewidywanych ocenach. Przewidywana ocena nie musi być oceną ostateczną. Ocena ostateczna może być wyższa, niższa lub taka sama jak ocena przewidywana, jednak zmiana ta może obejmować różnicę co najwyżej jednej oceny (stopnia).
   3. Wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych na spotkaniu z nimi (wywiadówce), które odbywa się na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
   4. Obecność rodzica (prawnego opiekuna) na wywiadówce potwierdzona własnoręcznym podpisem jest jednocześnie przyjęciem do wiadomości przewidywanych ocen rocznych ucznia. Fakt ten odnotowuje się na druku w teczce wychowawcy klasy. Nieobecność rodzica (prawnego opiekuna) na zebraniu i brak jego podpisu potwierdzającego przyjęcie do wiadomości propozycji ocen nie obliguje wychowawcy do innych form powiadamiania rodzica o przewidywanych ocenach.
   5. Oceny klasyfikacyjne roczne i śródroczne powinny być ustalone i wpisane do dziennika lekcyjnego nie później niż na 2 dni robocze przed ustalonym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

   1. Przewiduje się możliwość poprawy oceny śródrocznej (semestralnej). Możliwość, formę i zakres oraz termin poprawy ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu.

4. Śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych praktyk zawodowych ustala:

   1. W przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu;
   2. W pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu;

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

8. Informacja o przewidywanej ocenie nagannej zachowania przedstawiana jest rodzicom ucznia w czasie spotkania wychowawcy z rodzicami wg § 47 ust.2.

9. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w WZO nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

10. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

11. Laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną