SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

§ 55.

AKCEPTACJA I ZATWIERDZENIE WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TRZCIANCE PRZEZ UCZNIÓW, RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) I NAUCZYCIELI

1. Zatwierdzenia dokumentu dokonuje Rada Pedagogiczna poprzez głosowanie zwykłą większością głosów. Akceptacji dokumentu dokonuje Rada Rodziców i Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego.

2. Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania polega na powołaniu zespołu składającego się z przedstawicieli: Rady Pedagogicznej, uczniów, Rady Rodziców, którego celem jest dokonywanie analizy WZO oraz przeprowadzanie ankiet, wywiadów sondaży mających na celu ciągłe udoskonalanie WZO ze względu na zmieniający się system prawa oświatowego oraz potrzeby społeczności szkolnej.