SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

§ 40.

OGÓLNE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

   1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów).
   2. Śródroczne (semestralne), roczne i bieżące (cząstkowe) ocenianie.

a) z przedmiotów według skali procentowo – cyfrowej w formach przyjętych przez szkołę,

b) zachowania: według kryteriów skali słownej,

c) przeprowadzanie egzaminów: klasyfikacyjnych i poprawkowych,

d) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i/lub semestru i warunków ich przeprowadzania.

   1. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych i/lub semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
   2. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu.