SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

§ 38.

OCENIANIE W NAUCZANIU MODUŁOWYM

1. Zasady oceniania:

Każda jednostka modułowa kończy się oceną, jeżeli jednostka modułowa nie jest zakończona w danym roku szkolnym – wystawiana jest ocena końcowa ze zrealizowanej części jednostki.

2. Na świadectwach promocyjnych wpisywane są oceny z modułów zrealizowanych w danym roku szkolnym:

      1. jeżeli wszystkie jednostki modułowe wchodzące w skład modułu zostały zakończone wpisywana jest średnia ważona ze wszystkich jednostek modułowych wchodzących w  skład modułu
      2. jeżeli nie wszystkie jednostki modułowe wchodzące w skład modułu zostały zakończone wpisywana jest średnia ważona ze wszystkich zakończonych jednostek modułowych oraz, w przypadku jednostek niezakończonych , ze zrealizowanej części jednostki
      3. średnia ważona obliczana jest proporcjonalnie do liczby godzin przeznaczonych na realizację jednostki modułowej według następującego wzoru:
O1*W1 + O2*W2 + ….. + On*Wn
W1 + W2 + ….. + Wn

gdzie Oi – ocena z jednostki modułowej, Wi – liczba godzin przeznaczona na realizację jednostki modułowej lub waga oceny.
Wyniki należy zaokrąglić do liczby całkowitej. Przy zaokrąglaniu stosuje się następującą tabelę:

2,00 – 2,49Dopuszczający
2,50 – 3,49Dostateczny
3,50 – 4,49Dobry
4,50 – 5,49Bardzo dobry
5,50 – 6,00Celujący

3. Na świadectwie końcowym wpisywane są oceny z modułów

4. Nauczyciel uczący w systemie modułowym stosuje ogólne zasady zawarte w WZO

5. Aby uczeń mógł być klasyfikowany pozytywnie z modułu, musi być sklasyfikowany pozytywnie ze wszystkich jednostek modułowych wchodzących w jego skład

6. Uczeń niesklasyfikowany z jednostki modułowej (modułu) podlega procedurze egzaminów klasyfikacyjnych

7. Uczeń który w wyniku klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczna z jednoski modułowej, podlega procedurze egzaminu poprawkowego w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, przy czym egzaminem poprawkowym objęte są niezliczone jednostki modułowe

8. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z jednostki modułowej zakończonej w ciągu roku szkolnego, jest zobowiązany zaliczyć jednostkę modułową najpóźniej na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego

9. Jeżeli dana jednostka jest prowadzona przez więcej niż jednego nauczyciela, ocena z jednostki modułowej jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez każdego nauczyciela.