SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

§ 39.

CELE SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

1. Ogólne:

   1. Wspieranie kariery ucznia.
   2. Gromadzenie informacji, rozpoznawanie i upowszechnianie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych dla rzetelnego wnioskowania o jego osiągnięciach.
   3. Spowodowanie świadomego udziału wszystkich zainteresowanych w procesie nauczania.
   4. Umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji metod pracy dydaktyczno-wychowawczej dla podniesienia efektów nauczania.

2. Szczegółowe:

   1. Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia.
   2. Ukierunkowanie jego dalszej samodzielnej pracy.
   3. Wdrożenie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny.
   4. Ukształtowanie jego umiejętności, wyboru, wartości pożądanych społecznie i kierowania się nimi we własnym działaniu.
   5. Nabywanie przez ucznia umiejętności rozróżniania zachowań pozytywnych i negatywnych.
   6. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom – informacji o poziomie osiągania założonych celów dydaktyczno – wychowawczych.
   7. Budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) i środowiskiem lokalnym, programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznawanych potrzeb.
   8. Formułowanie oceny.