SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

§ 42.

KRYTERIA OCEN (STOPNI) Z PRZEDMIOTÓW:

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

   1. posiada wiedz i umiejętności na poziomie wykraczającym poza program podstawowy nauczania danego zajęcia edukacyjnego w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,
   2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej szkoły,
   3. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym, lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

   1. opanował podstawowy zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie na poziomie dopełniającym,
   2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

   1. opanował podstawowy zakres wiadomości określonych programem w danej klasie na poziomie rozszerzającym
   2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

   1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie dostatecznym,
   2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

   1. opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie koniecznym,
   2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

   1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla danego zajęcia edukacyjnego w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
   2. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.