SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

§ 53.

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

1. Na pisemny wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na pisemny wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) złożony najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia spotkania z rodzicami (wywiadówki) zgodnie z §49 ust.1. pkt 1-8, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

   1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że procedury związane z przeprowadzeniem egzaminu poprawkowego zostały naruszone. Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynos pięć dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał oceny niedostateczne z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.

   1. Wykaz nazwisk uczniów, o których mowa w § 53 ust. 1. i 3. przekazuje do sekretariatu szkoły po radzie analitycznej wychowawca w/w uczniów.
   2. Informacji o terminach egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych uczniowie zasięgają w sekretariacie szkoły.

4. Sprawdzian weryfikacyjny:

   1. Uczeń ma prawo do weryfikacji oceny proponowanej jeżeli uznaje, że jego wiadomości i umiejętności nie znajdują potwierdzenia w przewidywanej przedmiotowej ocenie rocznej. W tej sytuacji uczeń składa w ciągu trzech dni od momentu spotkania z rodzicami zgodnie z § 47. ust. 2. pkt 1-3 pisemny wniosek przeprowadzenie sprawdzianu weryfikacyjnego. Wniosek ten złożony jest do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.
   2. Sprawdzian weryfikacyjny przeprowadzany jest przez nauczyciela danego przedmiotu w trzecim tygodniu i kolejnym poniedziałku przed zakończeniem roku szkolnego.
   3. Formę i zakres sprawdzianu ustala nauczyciel przedmiotu.
   4. W przypadku uzyskania oceny weryfikacyjnej niższej uczeń pozostaje przy ocenie przewidywanej.