SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

 § 52.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I KAR

1. Nagrody i wyróżnienia

Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia, dzielność i odwagę.
Nagrody przyznaje dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, organów Rady Samorządu
Uczniowskiego, Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

Ustala się następujące rodzaje nagród:

    • pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
    • pochwała dyrektora w obecności społeczności szkolnej,
    • dyplom,
    • wpis do złotej księgi (dla uczniów kończących szkołę, którzy uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen z obowiązkowych przedmiotów nauczania minimum 4,0 i zachowanie wzorowe lub bardzo dobre)
    • Tytuł Prymusa Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance (otrzymuje uczeń po zakończeniu ostatniej klasy przewidzianej programem kształcenia, który uzyskał najwyższą średnią ocen z wszystkich lat nauki).

W miarę posiadanych środków finansowych ustala się następujące rodzaje nagród; bezpłatną wycieczkę wyróżniających się uczniów, nagrody rzeczowe, nagrody finansowe.
Nagrody finansowane mogą być: z budżetu szkoły, przez Radę Rodziców, sponsorów.

2. Kary

1. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia wynikających ze Statutu Zespołu, także niewłaściwą postawę etyczno-moralną poza Zespołem uczeń może otrzymać następujące kary:

    • upomnienie nauczyciela,
    • upomnienie wychowawcy,
    • naganę wychowawcy,
    • naganę dyrektora w obecności społeczności klasowej lub/i szkolnej lub/i rodzica (prawnego opiekuna) i wychowawcy lub/i rodziców na spotkaniu z wychowawcą,
    • zakazu udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych.

2. Skreślenie ucznia z listy może być dokonane w formie decyzji administracyjnej przez dyrektora szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego w następujących przypadkach:

    • przerwanie nauki przez ucznia,
    • notorycznego, nieusprawiedliwionego opuszczania zajęć lekcyjnych (w przypadkach gdy zostaną wyczerpane inne środki oddziaływań wychowawczych),
    • stwierdzenia i udowodnienia kradzieży,
    • stwierdzenia i udowodnienia, że uczeń na terenie szkoły lub imprezach organizowanych przez szkołę był w stanie nietrzeźwym,
    • stwierdzenia i udowodnienia wybryków chuligańskich, świadomego fizycznego i psychicznego znęcania się nad kimkolwiek ze społeczności szkolnej lub naruszenia jego godności,
    • zażywania i rozprowadzania środków odurzających bez względu na miejsce tego procederu,
    • nieprzestrzegania zasad życia społecznego
    • wejścia w kolizję z prawem
    • naruszania postanowień Statutu Szkoły
    • demoralizacji innych uczniów
    • gdy uczeń stanowi zagrożenie dla uczniów i pracowników szkoły

3. Decyzja o skreśleniu ucznia musi być dostarczona uczniowi (jeśli ma ukończone 18 lat) lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) w formie pisemnej i dostarczenie musi być udokumentowane.

4. W przypadku uczniów niepełnoletnich za zachowania niepożądane, o których mowa w § 52, ust.2, pkt 2 WZO, uczeń może być skreślony z listy uczniów Zespołu Szkół Technicznych i przeniesiony do innej szkoły, o fakcie tym dyrektor informuje pisemnie rodziców (prawnych opiekunów).

5. Decyzja o skreśleniu ucznia musi zawierać uzasadnienie i informację o możliwości odwołania się do Kuratora Oświaty w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora ZST w terminie 14 dni od jej doręczenia.

6. Przy wymierzaniu kar obowiązuje zasada gradacji, z wyjątkiem wykroczeń, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu ucznia lub innych osób.

3. Uczniowi oraz jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo odwołania od otrzymanej kary do dyrektora Zespołu lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dat jej otrzymania.