SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

§ 48.

KLASYFIKOWANIE I KRYTERIA OCENIANIA – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKA ZAWODU

1. Kryteria oceniania

Propozycję oceny praktyki zawodowej z ewentualnym uzasadnieniem i opinię o uczniu wystawia opiekun praktyki w dzienniczku praktyk z przyjętymi i przedstawionymi uczniom kryteriami oceniania. Powyższa propozycja oceny wraz z ewentualnym uzasadnieniem i opinią o uczniu musi być odnotowana w dzienniczku praktyk oraz potwierdzona pieczęcią zakładu oraz podpisem osoby do tego upoważnionej.
Proponowane oceny z praktyk zawodowych wystawione są przez kierownika szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Technicznych w „protokole kontrolnym praktyki zawodowej” po analizie przeprowadzonej przez komisję zawodową powołaną przez kierownika szkolenia praktycznego zgodnie z przyjętymi przez radę pedagogiczną szkolnym WZO.
Ocena z praktyki zawodowej winna być podana uczniom do wiadomości, a w razie potrzeby umotywowana bezpośrednio zainteresowanemu uczniowi.

2. Nieobecność na zajęciach

Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecność jest:

   1. zwolnienie lekarskie wklejone do zeszytu praktyk
   2. informacja do pracodawcy w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę
   3. informacja do szkoły w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę
   4. dostarczenie do szkoły kserokopii zwolnienia lekarskiego.

3. Niezaliczenie praktyki zawodowej

Uczeń nie uzyskuje pozytywnej oceny z praktyki zawodowej w przypadku:

   1. niestawienia się w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki
   2. nieobecności nieusprawiedliwionej (już w wymiarze 1 dnia)
   3. nieustalenie z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego formy i czasu odpracowania opuszczonych zajęć
   4. samowolnej zmiany miejsca odbywania praktyki
   5. braku wymaganej dokumentacji praktyki
   6. braku przeszkolenia w zakresie zasad BHP
   7. złamania dyscypliny
   8. nie podporządkowania się przepisom organizacyjno –porządkowym zakładu pracy
   9. uzyskania negatywnej propozycji oceny praktyki wystawionej przez przedstawiciela zakładu pracy, w której odbywana jest praktyka
   10. niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu
   11. niedostarczenie do nauczyciela dzienniczka praktyk

Brak pozytywnej oceny z praktyki zawodowej jest podstawą do nie promowania ucznia do klasy programowo wyższej

4. Uczeń prowadzi zeszyt z praktyki zawodowej, odnotowując w nim wykonane zadania oraz dodatkowo uzyskane wiadomości i inne ważne informacje. Zeszyt ten przedkłada opiekunowi praktyki w zakładzie, uzyskując w nim pisemną akceptację oraz oddaje kierownikowi szkolenia praktycznego – w terminie 7 dni po ukończeniu praktyki.

5. Zaliczenie praktyki powinno być potwierdzone w zeszycie praktyk. Ocena winna uwzględniać następujące kryteria:

– dyscyplinę,
– samodzielność pracy,
– jakość wykonanej pracy,
– przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Ocena ostateczna z praktyki zawodowej jest wystawiana przez kierownika szkolenia praktycznego na odrębnym zbiorczym protokole i przedstawianym wychowawcy klasy w celu dokonania odpowiednich wpisów do arkuszy ocen.

7. Uczeń ma możliwość zorganizowania sobie praktyki we własnym zakresie (praktyka indywidualna) w odpowiednim dla kierunku zakładzie. Odbycie praktyki może nastąpić po uprzednim zgłoszeniu do Dyrekcji szkoły w ściśle określonym terminie i uzyskania zgody Dyrekcji Szkoły