SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

 § 56.

AKCEPTACJA, ZATWIERDZENIE I ZMIANY STATUTU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TRZCIANCE

1. Propozycje zmian (korekt) w Statucie związane z nowymi potrzebami społeczności szkolnej i zmieniającym się systemem prawa oświatowego przedstawia Radzie Pedagogicznej działająca w szkole Komisja Statutowa.

2. Rada Pedagogiczna zatwierdza zmiany poprzez głosowanie zwykłą większością głosów i zapoznaje z tymi zmianami uczniów i Radę Rodziców poprzez opiekuna RSU i Dyrektora Szkoły.