SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

 § 41.

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

1. Skala oceniania:

1. Przyjmuje się następującą skalę ocen semestralnych i rocznych z przedmiotów:

       • celujący (6)
       • bardzo dobry (5)
       • dobry (4)
       • dostateczny (3)
       • dopuszczający (2)
       • niedostateczny (1)

2. Ocenę semestralną śródroczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych, oceną roczną na podstawie oceny śródrocznej semestralnej i ocen cząstkowych z drugiego semestru.

3. Oceny cząstkowe z prac pisemnych mogą być wyrażane w zależności od ilości zdobytych punktów liczonych procentowo. Skale procentowe są ustalane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i zapisane w przedmiotowym systemie oceniania.

4. Dopuszcza się stawianie przy ocenach cząstkowych „+”, „-”. Ocenę z plusem otrzymuje uczeń, który nieznacznie przekroczył wymagania na daną ocenę, ocenę z minusem otrzymuje uczeń, który wykazał nieznaczne braki w wymaganiach na daną ocenę.

5. Praca ucznia na zajęciach może być premiowana umownym zapisem graficznym w dzienniku lekcyjnym(+/-), który może wpływać na ocenę przedmiotową.

6. Ocenę ze sprawdzianów (prac klasowych) należy wpisywać kolorem czerwonym.

7. Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu (pracy klasowej) na warunkach ustalonych przez nauczyciela przedmiotu.

8. Ocenę z przedmiotu wystawia nauczyciel uczący danego przedmiotu.

2. Forma i częstotliwość oceniania.

1. Nauczyciel może stosować następujące narzędzia pomiaru dydaktycznego:

      1. odpowiedź na lekcji,
      2. kartkówka (krótka forma wypowiedzi pisemnej – maksymalnie 15 minut, obejmująca materiał maksymalnie z trzech ostatnich tematów,
      3. sprawdzian (praca klasowa) – zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem z wpisem w dzienniku lekcyjnym, sprawdzenie wiadomości i umiejętności z czterech i więcej ostatnich tematów. W sytuacji niemożliwości przeprowadzenia sprawdzianu (pracy klasowej) w terminie ustalonym wcześniej, praca ta może być przeprowadzona na najbliższej lekcji po zapowiedzianym terminie,
      4. praca na lekcji (aktywność),
      5. praca domowa,
      6. opracowania, referaty,
      7. nauczyciele mają prawo określania innych (nie wymienionych powyżej) form uzyskania oceny wynikających ze specyfikacji przedmiotu (np. samodzielna praca, doświadczenia i ćwiczenia praktyczne, praca twórcza, projekty edukacyjne…),
      8. uczeń w uzasadnionym przypadku ma prawo do wyboru formy zaprezentowania posiadanej wiedzy i umiejętności,
      9. zasady uzupełniania ocen z zaległych prac reguluje przedmiotowy system oceniania danego przedmiotu.
      10. ilość prac kontrolnych (sprawdzianów, testów, prac klasowych) z co najmniej 4 tematów nie może przekraczać trzech w tygodniu, a w dniu nie więcej jak dwa.

3. Minimalna liczba ocen bieżących (cząstkowych), z których wystawia się śródroczną (semestralną) i roczną ocenę nie może być mniejsza niż 3 oceny.

4. Nie przewiduje się możliwości zaliczania semestralnego, końcoworocznego wymaganego planem nauczania treści materiału.

5. Dopuszczalną liczbę nieprzygotowania ucznia do zajęć, która nie skutkuję oceną niedostateczną w semestrze ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu. Swoje nieprzygotowanie uczeń powinien zgłosić nauczycielowi na początku lekcji, by nauczyciel mógł odnotować w dzienniku lekcyjnym np. „-„. Wykryty w czasie lekcji przez nauczyciela fakt nieprzygotowania ucznia jest jednoznaczny z wpisem cząstkowej oceny niedostatecznej.