SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

§ 43.

KRYTERIA OCEN (STOPNI) ZACHOWANIA:

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia wyraża opinie szkoły o funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym, jego kulturze osobistej oraz respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. Uwzględnia ona w szczególności:

   1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
   2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
   3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
   4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
   5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
   6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
   7. okazywanie szacunku innym osobom;
   8. schludny strój;
   9. poszanowanie mienia szkoły i cudzej własności;
   10. zakaz używania wszystkich funkcji telefonów komórkowych i urządzeń nagrywających (np. dyktafonów) w czasie zajęć lekcyjnych.

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali:

   1. wzorowe
   2. bardzo dobre
   3. dobre
   4. poprawne
   5. nieodpowiednie
   6. naganne

3. Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania ustala następujące kryteria oceniania:

   1. aktywność społeczną;
   2. frekwencja;
   3. szacunek dla nauczycieli i pracowników szkoły;
   4. szacunek dla społeczności uczniowskiej;
   5. kultura osobista;
   6. poszanowanie mienia.

4. Za kryterium oceny zachowania przyjmuje się następująca skalę punktową:

   1. wzorowa: 5,14-6,0
   2. bardzo dobra: 4,31-5,13
   3. dobra: 3,48-4,30
   4. poprawna: 2,65-3,47
   5. nieodpowiednia: 1,81-2,64
   6. naganna: poniżej 1,81

5. Szczegółowe kryteria systemu oceniania zachowania:

1. Ocenę z zachowania oblicza wychowawca klasy uwzględniając oceny proponowane przez różne podmioty szkolne w proporcjach:

        • wychowawca – 50%
        • uczeń oceniany- 20%
        • nauczyciele uczący ucznia – 20%
        • klasa -10%

2. Dopuszcza się możliwość wpływu na ocenę przez innych nauczycieli i pracowników szkoły, wówczas wpływ wychowawcy na ocenę wynosi 40%, a innych nauczycieli i pracowników szkoły 10%

3. Skala punktowa wynosi od 1 (najniższa ocena) do 6 (najwyższa ocena)

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

7. Uczeń ma obowiązek dostarczyć wychowawcy w ciągu dwóch tygodni od momentu przybycia do szkoły po nieobecności spowodowanej chorobą lub przyczynami losowymi usprawiedliwienia. Próby usprawiedliwienia po tym terminie nie będą uwzględniane przez wychowawcę.

8. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania. Zwraca się z prośbą do wychowawcy o kolejne przeanalizowanie jego postawy, działań i sytuacji wychowawczej. Wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli i innych pracowników szkoły może ustalić ocenę wyższą